За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/09/2.10/02/14 Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Ботевград

Дата на обявяване: 28 декември 2009
Крайна дата за подаване на документи: 31 март 2010

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектно предложение BG161PO005/09/2.10/02/14 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Ботевград" по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".

Конкретен бенефициент:
Конкретен бенефициент по настоящата процедура по смисъла на §1, т. 9 от Допълнителни разпоредби на ПМС 121/2007, са община Ботевград в партньорство с общините Етрополе и Правец.

Целта на процедура BG161PO005/09/2.10/02/14 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Ботевград" по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г." е да се подпомогне регион Ботевград, да намери трайно решение на управлението на битовите отпадъци на територията на общината, чрез изграждането на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектът трябва да се изпълнява на територията на Република България.

Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани по настоящата процедура са:
  • Проектиране и изграждане на 1-ва клетка от депо за неопасни отпадъци, включително доставка на оборудването, необходимо за неговата експлоатация;
  • Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, която обслужва само обектите на регионалната система за управление на отпадъците;
Проектното предложение може да включва една или комбинация от няколко дейности, изброени по-горе, така че да доведе до постигане на целта на процедурата.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедура BG161PO005/09/2.10/02/14 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Ботевград" е 5 611 128,97 евро (пет милиона шестстотин и единадесет хиляди сто двадесет и осем евро и деветдесет и седем цента).

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 31.03.2010 г., 17 ч. местно време.

Проектното предложение се подава в Министерство на околната среда и водите, дирекция "Кохезионна политика за околна среда", отдел "Управление и оценка на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000.

« Назад