За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/10/3.0/2/20 Дейности за опазване и възстановяване на билогичното разнообразие в Република България

Дата на обявяване: 22 октомври 2010
Крайна дата за подаване на документи: 21 март 2011


О Б Я В А
ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР НА ПРОЕКТИ С ОПРЕДЕЛЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

Министерството на околната среда и водите обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." - BG161PO005/10/3.0/2/20 "Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България".
Процедурата по своята същност е открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за представяне на проектни предложения.

Потенциални бенефициенти по настоящата процедура са:
 • Регионални инспекции за околна среда и води;
 • Дирекции на национални паркове;
 • Дирекции на природни паркове;
 • Регионални дирекции по горите;
 • Общински администрации;
 • Нестопански организации - регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
Конкретната цел на процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 "Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България" е опазване, поддържане и където е необходимо, възстановяване на ценни местообитания и видове, включително и такива, които са предмет на опазване от националната екологична мрежа.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите трябва да се изпълняват на територията на Република България.

Процедурата включва 3 компонента:
 • Компонент 1: Изпълнение на дейности в резервати и паркове: По този компонент се предвижда изпълнение на дейности в резервати (чл. 5, т. 1 от ЗЗТ), поддържани резервати (чл. 5, т. 4 от ЗЗТ), национални паркове (чл. 5, т. 2 от ЗЗТ) и природни паркове (чл. 5, т. 5 от ЗЗТ).
 • Компонент 2: Изпълнение на дейности извън резервати и паркове: По този компонент се предвижда изпълнението на дейности в защитени местности, дейности по отношение на природни забележителности и дейности, които имат за цел опазване и възстановяване на местообитания и видове и се изпълняват извън защитени територии.
 • Компонент 3: Разработване на планове за действие за растителни и животински видове по чл. 52 и чл. 53 от Закона за биологичното разнообразие: По този компонент се предвиждат разработване на планове за действие за видове, които:
- са застрашени в международен мащаб и са необходими мерки в цялата област на неговото естествено разпространение, с цел опазването им;
- е установено, че състоянието на популацията им не е благоприятно;
- са от неместен вид и въздействат неблагоприятно върху условията на природните местообитания или върху състоянието на местни видове.
Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани по настоящата процедура, са:
 • Дейности и мерки, предвидени за изпълнение в одобрени планове за управление на защитени територии;
 • Дейности по информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура (еко-пътеки, маркировки, осигуряване на лесен достъп на хората с увреждания, изграждане /реконструкция/ оборудване на посетителски информационни центрове и т.н.) само когато са предвидени в одобрени планове за управление на защитени територии. Планираните информационни и посетителски центрове не трябва да надвишават 300 кв. м. разгърната застроена площ.
 • Дейности за опазване, поддържане и където е необходимо възстановяване на местообитания и/или популации на видове, включително проектиране и изграждане на съоръжения, които допринасят за това и ако е необходимо биологични и екологични проучвания, пряко свързани с управлението на популациите на тези видове. За да бъдат допустими дейностите, свързани с провеждане на проучване, във формуляра за кандидатстване трябва да се обоснове подробно необходимостта от тях, като се посочат други изследвания по същата или подобна тема и се обясни с какво ще допринесе проекта за допълване на научните знания;
 • Прединвестиционни проучвания и подготовка на проекти в изпълнение на дейности, предвидени в плана за управление на съответната защитена територия.
 • Дейности, включително инфраструктурни, заложени в одобрени планове, разработени по реда на чл. 52 и чл. 53 от ЗБР, и дейности, ограничаващи негативното влияние на инвазивни видове;
 • Инвентаризация на горите на територията на резервати и поддържани резервати.
Проектните предложения могат да включват една или комбинация от няколко дейности, изброени по-горе, и конкретизирани по компоненти в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура. Всичките дейности следва да са пряко свързани с опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 "Дейности за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България", е 34 281 147 лева (тридесет и четири милиона двеста осемдесет и една хиляди и сто четиридесет и седем лв.).

Пълният комплект на документите, свързани с кандидатстването, включващ Насоки за кандидатстване, Формуляр за кандидатстване и приложенията към тях, са публикувани на следните адреси: www.ope.moew.government.bg и www.eufunds.bg.

Проектните предложения се подават до 21 февруари 2011 г. всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в Министерството на околната среда и водите, Дирекция "Кохезионна политика за околна среда", Отдел "Управление на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000.

Със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД-ОП-8/31.01.2011 г. е изменен крайният срок за получаване на проектни предложения. Проектните предложения се подават до 21 март 2011 г.

Приложения:
1. Насоки за кандидатстване
2. Заповед № РД-ОП-8/31.01.2011 г. за изменение на процедурата
3. Актуализиран формуляр за кандидатстване
4. Приложения към формуляра за кандидатстване
5. Актуализиран образец на договор за БФП
6. Приложения към договора за БФП

« Назад