За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/10/2.10/07/22 Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог...

Дата на обявяване: 18 ноември 2010
Крайна дата за подаване на документи: 30 септември 2011

О Б Я В А
ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектно предложение BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." (ОПОС).

Конкретни бенефициенти по настоящата процедура по смисъла на §1, т. 9 от Допълнителни разпоредби на ПМС 121/2007, са:

1. За Регион Борово (Бяла, обл. Русе) – Община Бяла в партньорство с общините Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш, Опака и тяхното регионално сдружение за управление на отпадъците

2. За Регион Варна – Община Варна в партньорство с общините Аксаково, Белослав и тяхното регионално сдружение за управление на отпадъците

3. За Регион Велико Търново – Община Велико Търново в партньорство с общините Елена, Златарица, Лясковец, Горна Оряховица, Стражица и тяхното регионално сдружение за управление на отпадъците

4. За Регион Габрово – Община Габрово в партньорство с община Трявна и тяхното регионално сдружение за управление на отпадъците

5. За Регион Добрич – Община Добрич в партньорство с общините Добрич-селска, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево, Балчик и тяхното регионално сдружение за управление на отпадъците

6. За Регион Костенец (Самоков) – Община Самоков в партньорство с общините Костенец, Ихтиман, Долна баня и тяхното регионално сдружение за управление на отпадъците

7. За Регион Левски (Никопол) – Община Никопол в партньорство с общините Левски, Белене, Свищов, Павликени и тяхното регионално сдружение за управление на отпадъците

8. За Регион Луковит – Община Луковит в партньорство с общините Роман, Ябланица, Червен бряг, Тетевен и тяхното регионално сдружение за управление на отпадъците

9. За Регион Панагюрище – Община Панагюрище в партньорство с община Стрелча и тяхното регионално сдружение за управление на отпадъците

10. За Регион Плевен – Община Плевен в партньорство с общините Искър, Долни Дъбник, Гулянци, Долна Митрополия, Пордим и тяхното регионално сдружение за управление на отпадъците

11. За Регион Разлог – Община Разлог в партньорство с общините Банско, Белица, Якоруда и тяхното регионално сдружение за управление на отпадъците

12. За Регион Стара Загора – Община Стара Загора в партньорство с общините Раднево, Опан, Гълъбово, Чирпан, Братя Даскалови, Казанлък, Гурково, Николаево, Павел баня, Мъглиж, Твърдица и тяхното регионално сдружение за управление на отпадъците

13. За Регион Ямбол – Община Ямбол в партньорство с общините Нова Загора, Тунджа, Сливен, Стралджа и тяхното регионално сдружение за управление на отпадъците.

Целта на настоящата процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” по ОПОС е да се подпомогнат горепосочените региони, за намиране на трайно решение на управлението на цялото количество битовите отпадъци генерирани на територията им.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на съответните региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол.

Допустими за финансиране по настоящата покана за кандидатстване ще бъдат дейности за изграждане на инсталациите съгласно Таблица 3 „Индикативно съдържание на регионалните системи” от Механизъм за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъци с подкрепата на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Допустимо е проектните предложения да се различават от обхвата описан в Таблица 3 от Механизма, в случай че това е обосновано в проектната документация и съответства на целите на НПУДО и на изискванията на Механизма.

Индикативният максимален размер на БФП по процедурата възлиза на 219 340 689 лв. (двеста и деветнадесет милиона, триста и четиридесет хиляди, шестстотин осемдесет и девет лева) и при добре обоснована необходимост е възможно да бъде увеличен.

 

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 31.08.2011 г., 17 ч. местно време.

 

Проектните предложения се подават в МОСВ, дирекция "Кохезионна политика за околна среда", отдел "Управление на програмата", бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, София 1000.

 

 

Приложения:

1. Покана за представяне на проектни предложения

2. Заповед № РД-ОП-48/19.08.2011 г. за изменение на процедурата

3. Заповед № РД-ОП-18/01.04.2011 г. за изменение на процедурата

4. Заповед № РД-ОП-15/16.03.2012 г. за изменение на процедурата

5. Формуляр за кандидатстване и приложения

6. Договор и приложения

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ за провеждане на предварителни консултации по процедурата


« Назад