За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/11/3.1/02/23 Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания

Дата на обявяване: 01 февруари 2011
Крайна дата за подаване на документи: 13 юни 2011

О Б Я В А

ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР НА ПРОЕКТИ С ОПРЕДЕЛЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

Министерството на околната среда и водите обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." - BG161PO005/11/3.1/02/23 "Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания".

Процедурата по своята същност е открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за представяне на проектни предложения.

Потенциални бенефициенти по настоящата процедура са:

  • Регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ);
  • Изпълнителна агенция по горите (ИАГ);
  • Регионални дирекции по горите към ИАГ;
  • Общински администрации;
  • Нестопански организации - регистрирани по Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Конкретната цел на процедура BG161PO005/11/3.1/02/23 "Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания" е разработването на планове за управление на защитени зони за опазване на дивите птици, които не се припокриват със зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. Съгласно Глава втора, Раздел V от Закона за биологичното разнообразие, както и Наредбата за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони, за защитените зони могат да се разработват планове за управление.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите трябва да се изпълняват на територията на Република България.

Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани по настоящата процедура, са:

  • проучвания за целите на проекта;
  • инвентаризации;
  • анализ на налична информация;
  • картиране на местообитанията за птици по Директива 2009/147/EО;
  • мониторинг на птици.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедура "BG161PO005/11/3.1/02/23 "Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания" е 3 000 000 лева (три милиона лв.).

Пълният комплект на документите, свързани с кандидатстването, включващ Насоки за кандидатстване, Формуляр за кандидатстване и приложенията към тях, са публикувани на следните адреси: www.ope.moew.government.bg и www.eufunds.bg.

Проектните предложения се подават до 9 май 2011 г. всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в Министерството на околната среда и водите, Дирекция "Кохезионна политика за околна среда", Отдел "Управление на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000.


Приложения:

« Назад