За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?




Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/11/3.0/03/24 Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза

Дата на обявяване: 15 февруари 2011
Крайна дата за подаване на документи: 02 май 2011

О Б Я В А

ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектно предложение - BG161PO005/11/3.0/03/24 "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза".

 

По смисъла на § 1. т. 9 от Допълнителните разпоредби на ПМС 121/2007 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (посл. изм. ДВ, бр. 95 от 3.12.2010 г.), конкретен бенефициент по настоящата процедура е Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за дейности, свързани с теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна.

 

Конкретна цел на настоящата процедура BG161PO005/10/3.0/03/24 е да се подпомогне Изпълнителната агенция по околна среда при осъществяването на теренни проучвания на разпространението/оценката на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна.

 

Резултатите от теренните проучвания за разпространението и оценката на състоянието на видове и хабитати ще бъдат включени в Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, която е в процес на доизграждане в рамките на проект, финансиран от Европейското икономическо пространство (ЕИП).

 

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, континенталния шелф и изключителната икономическа зона.

 

Индикативните типове дейности, допустими за финансиране по настоящата процедура са:

 • Проучване в защитените зони на видове и хабитати, включени в приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и/или в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР) (с изключение на видовете и хабитатите по приложения 1 и 2 от ЗБР[1]);
 • Проучване извън защитените зони: проучване на видове и хабитати по утвърдените списъци на НСМБР, защитените видове от приложение 3 на ЗБР.

Проучванията ще се извършват по утвърдени схеми за мониторинг и методите за наблюдение и оценка, утвърдени със заповед на министъра на околната среда и водите.

 • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, предвидени да се изпълняват от лица, различни от бенефициента;
 • Проучвания, научни изследвания и оценки, необходими за постигане на целите, посочени в поканата за кандидатстване;
 • Проверка и анализ на наличната информация;
 • Теренни наблюдения;
 • Изработване на карти, наръчници и ръководства;
 • Оценка на състоянието на проучените видове;
 • Юридически услуги, свързани с постигане на целите, посочени в поканата за кандидатстване;
 • Консултации, организация на работни срещи и семинари;
 • Изготвяне на финансови отчети/анализи;
 • Архивиране и съхранение на документацията;
 • Обучение на компетентни органи - участници в НСМБР;
 • Закупуване на необходими за изпълнение на теренните проучвания технически средства и консумативи.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедура BG161PO005/11/3.0/03/24 "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза" възлиза на 10 000 000 лева (десет милиона лева).


Крайният срок за представяне на проектното предложение е 02.05.2011 г., 17:00 ч.

Проектните предложения се подават в Министерство на околната среда и водите, дирекция "Кохезионна политика за околна среда", отдел "Управление на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000.

 


[1] Прил. 1 и 2 от ЗБР се отнасят за проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I".

 

« Назад