За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/11/3/3.2/05/26 Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати

Дата на обявяване: 05 декември 2011
Крайна дата за подаване на документи: 03 февруари 2012

 

О Б Я В А
ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

 

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектни предложения - BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”.

 

По смисъла на § 1. т. 9 от Допълнителните разпоредби на ПМС 121/2007 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (посл. изм. ДВ, бр. 95 от 3.12.2010 г.), конкретни бенефициенти по настоящата процедура са дирекции на национални паркове и регионални инспекции за околната среда и водите.

 

Конкретна цел на настоящата процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 е да се подпомогнат дирекциите на националните паркове и регионалните инспекции по околна среда и води при изпълнението на дейности по устройство и управление на национални паркове и резервати.

 

Проектите ще се изпълняват в рамките на национални паркове, поддържани резервати и резервати на територията на Република България. Допуска се извършване на инвестиционни дейности извън съответната защитена територия при доказана необходимост и при съблюдаване режимите на съответната територия, плана й за управление и ограниченията заложени в поканата.

 

Основни категории дейности, допустими за финансиране по настоящата процедура са:

• Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи

• Посетителска инфраструктура и капитално строителство

• Интерпретация и образователни програми

• Отразяване на защитената територия в КВС и кадастрални карти

• Планиране и оптимизация на управлението

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” възлиза на 90 400 000 лв. и ще бъде предоставяна в период от 3 години. С този ресурс ще се позволи да се изпълнят много от предвидените мерки в плановете за управление на националните паркове, ще се осъществят мерки по опазване и възстановяване на местообитания и видове в национални паркове и резервати и като цяло ще допринесе за опазване предмета на защитените територии.

 

Проектните предложения се подават до 23 януари 2012 г. всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в Министерството на околната среда и водите, Дирекция "Кохезионна политика за околна среда", Отдел "Управление на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000.

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Е УДЪЛЖЕН ДО 03.02.2012 г.
със Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД-ОП-4 от 17.01.2012 г.

« Назад