За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/11/1.3/02/28 Стратегическо планиране и укрепване на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на ВиК сектора, за осигуряване устойчиво управление на ВиК инфраструктурата

Дата на обявяване: 18 януари 2012
Крайна дата за подаване на документи: 16 март 2012

О Б Я В А
ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

 

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектни предложения - BG161PO005/11/1.3/02/28 Стратегическо планиране и укрепване на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на ВиК сектора, за осигуряване устойчиво управление на ВиК инфраструктурата”.

 

По смисъла на § 1. т. 9 от Допълнителните разпоредби на ПМС 121/2007 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (посл. изм. ДВ, бр. 95 от 3.12.2010 г.), конкретен бенефициент по настоящата процедура е дирекция „Водоснабдяване и канализация” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 

Конкретна цел на настоящата процедура BG161PO005/11/1.3/02/28 е да подпомогне успешното реформиране на ВиК сектора и устойчивото управление на ВиК инфраструктурата в страната чрез финансиране на дейности за:

 • Стратегическо планиране във ВиК сектора;
 • Укрепване капацитета на структурите в МРРБ, ангажирани в координацията и контрола на реформата във ВиК сектора, ВиК операторите и Асоциациите по ВиК за управление и планиране на ВиК системи, предвидени в Закона за водите.

 

Дейностите по проекта ще се изпълняват на територията на Република България.

 

Основни категории дейности, допустими за финансиране по настоящата процедура са:

 • Изготвяне на подзаконови нормативни актове, предвидени в Закона за водите като Правилник за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им, Наредба за условията и реда за създаване и поддържане на ЕИС за ВиК услугите и др., както и помощни и съпътстващи документи, свързани с изпълнение на целите на настоящата процедура, както и изготвяне на предложения за промени в нормативни и подзаконови актове;
 • Изготвяне на отраслова стратегия за ВиК сектора, включително свързаните с това проучвания, анализи, работни посещения и др.;
 • Създаване на Единна информационна система за ВиК услугите;
 • Изготвяне на анализи и оценки, идентифициращи нуждите от повишаване на административния капацитет, обучения и от ресурсно осигуряване на структурите, ангажирани във ВиК реформата;
 • Организиране на обучения на представители на МРРБ, асоциации по ВиК и ВиК оператори в съответствие с идентифицираните нужди, организиране на семинари, работни срещи и посещения, свързани с изпълнение на целите на настоящата процедура
 • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, предвидени да се изпълняват от лица, различни от бенефициента
 • Закупуване на оборудване, необходимо за техническото обезпечаване на асоциациите по ВиК;
 • Закупуване на офис оборудване, необходимо за изпълнението на проекта.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедура BG161PO005/11/1.3/02/28 „Стратегическо планиране и укрепване на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на ВиК сектора, за осигуряване устойчиво управление на ВиК инфраструктурата" възлиза на 12 000 000 лв.


Проектното предложение се подава до 16 март 2012 г. всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в Министерството на околната среда и водите, Дирекция "Кохезионна политика за околна среда", Отдел "Управление на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000.

 • Заповед за изменение и допълнение на процедурата

 

« Назад