За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/12/2.10/08/30 “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково”

Дата на обявяване: 04 юли 2012
Крайна дата за подаване на документи: 15 август 2012

О Б Я В А
ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

Министерството на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектно предложение BG161PO005/12/2.10/08/30 “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково” по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." (ОПОС).

Конкретен бенефициент по настоящата процедура по смисъла на §1, т. 9 от Допълнителни разпоредби на ПМС 121/2007, е община Хасково.

Целта на настоящата процедура BG161PO005/12/2.10/08/30 “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково” по ОПОС е да се подпомогне регион Хасково да намери трайно решение на управлението на цялото количество битовите отпадъци, генерирани на територията на общината.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът ще се изпълнява на територията на Република България, община Хасково.

Допустими за финансиране по настоящата покана за кандидатстване ще бъдат следните мерки и дейности:
  • Изграждане на 1-ва клетка от депо за неопасни отпадъци, включително доставка на оборудването, необходимо за неговата експлоатация;
  • Изграждане на инсталация за сепариране на отпадъци;
  • Изграждане на инсталация за открито компостиране на „зелени” отпадъци;
  • Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води за целите на депото;
  • Изграждане на склад за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата;
  • Изпълнение на инфраструктурни мерки, необходими за осигуряване на площадките за обектите, включени в системата.
Проектното предложение може да включва една или комбинация от няколко дейности, изброени по-горе, така че да доведе до постигане на целта на процедурата.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедурата е 27 823 143 лева.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 15.08.2012 г., 17 ч. местно време.

Проектното предложение се подава в МОСВ, дирекция "Кохезионна политика за околна среда", отдел "Управление на програмата", бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, София 1000.

« Назад