За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/12/2.20/01/31 “Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания”

Дата на обявяване: 10 август 2012
Крайна дата за подаване на документи: 10 септември 2012

О Б Я В А

ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) с определен срок за представяне на проектно предложение BG161PO005/12/2.20/01/31 “Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания” по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." (ОПОС).

Конкретен бенефициент по настоящата процедура по смисъла на §1, т. 9 от Допълнителни разпоредби на ПМС № 121/2007г, е Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Целта на настоящата процедура е предоставянето на средства на ПУДООС за изпълнение на възложените му с ПМС № 209/2009 г. функции по реализирането на екологични проекти за закриване на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания. Процедурата е насочена към постигане на съответствие с изискванията на Директива 1999/31/ЕО и на националното законодателство в областта на управлението на отпадъците.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дейностите по проекта, финансиран по настоящата процедура следва да се изпълняват на територията на Република България.

Допустими за финансиране по настоящата покана за кандидатстване ще бъдат следните видове дейности:

  • Извършване на техническа рекултивация на нарушени терени;
  • Извършване на биологична рекултивация на нарушени терени;
  • Извършване на независим строителен надзор, възлаган от общините.

Всички дейности, включени в проектното предложение, следва да са пряко свързани с екологосъобразното закриване на общински депа за битови отпадъци, неотговарящи на нормативните изисквания. Дейностите са допустими при условие, че терените върху които са разположени депата са общинска собственост.

Общият размер на БФП, която ще бъде предоставена по процедурата е в размера на 90 083 817 лева.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 10.09.2012 г, 17 ч. местно време. Проектното предложение се подава в МОСВ, дирекция "Кохезионна политика за околна среда", отдел "Управление на програмата", бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, София 1000.

« Назад