За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/12/3/3.2/07/32 "Транспортно–техническо обезпечаване изпълнението на дейности в защитени територии изключителна държавна собственост"

Дата на обявяване: 30 август 2012
Крайна дата за подаване на документи: 01 октомври 2012

О Б Я В А

ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

"ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектни предложения - BG161PO005/12/3/3.2/07/32 "Транспортно–техническо обезпечаване изпълнението на дейности в защитени територии изключителна държавна собственост".

По смисъла на § 1. т. 9 от Допълнителните разпоредби на ПМС 121/2007 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (посл. изм. ДВ, бр. 95 от 3.12.2010 г.), конкретен бенефициент по настоящата процедура е дирекция "Национална служба за защита на природата" (НСЗП) в Министерство на околната среда и водите.

Конкретна цел на процедурата е да се обезпечи изпълнението на дейности по устройство и управление на защитени територии от дирекциите на националните паркове и регионалните инспекции по околна среда и води.

По процедурата ще се финансира закупуване и доставка на моторни-превозни средства и оборудване, които са обосновани като приоритетни за изпълнение на функциите на горепосочените структури на МОСВ.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедура BG161PO005/12/3/3.2/07/32 "Транспортно–техническо обезпечаване изпълнението на дейности в защитени територии изключителна държавна собственост" възлиза на 7 000 000 лв. Крайният срок за предствяне на проектно предложение е 1 октомври 2012 г., а крайният срок за изпълнение на проекта е март 2014 г.

« Назад