За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/12/1.40/01/34 „Мерки за повишаване на капацитета за предотвратяване и борба с наводненията и за мониторинг и защита на водите, използвани за корабоплавателна дейност”

Дата на обявяване: 27 декември 2012
Крайна дата за подаване на документи: 05 февруари 2013

О Б Я В А
ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектни предложения - BG161PO005/12/1.40/01/34 „Мерки за повишаване на капацитета за предотвратяване и борба с наводненията и за мониторинг и защита на водите, използвани за корабоплавателна дейност”.

По смисъла на § 1. т. 9 от Допълнителните разпоредби на Постановление № 121 на Министерския съвет от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, конкретни бенефициенти по настоящата процедура са Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН-МВР) по компонент 1 и Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” (ИАППД) към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по компонент 2.

Конкретните цели на процедура BG161PO005/12/1.40/01/34 са да се обезпечи изпълнението на дейности за повишаване на капацитета на териториалните структури на ГДПБЗН-МВР за реакция и борба с наводненията, както и на ИАППД за изпълнението на дейности за защита на водите, използвани за корабоплавателна дейност.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

Проектите трябва да се изпълняват на територията на Република България

Процедурата се състои от два компонента:

 • Компонент 1: Изпълнение на дейности за предотвратяване на наводнения и повишаване на капацитета за реагиране при наводнения. По този компонент се предвижда осигуряването на специализирана техника и оборудване за изпомпване с голям капацитет, за издирване и спасяване по вода, за пречистване на вода, за предотвратяване на наводнения и временно настаняване при наводнения.
 • Компонент 2: Изпълнение на дейности за защита на водите, използвани за корабоплавателна дейност. По този компонент се предвижда осигуряването на специализирана техника и оборудване, които ще допринесат за опазване на околната среда, вкл. за локализиране и отстраняване на замърсявания от корабоплавателна дейност, както и оптимизиране на дейностите за контрол върху премахването на наносни отложения от река Дунав.

Допустими за финансиране по процедурата са следните дейности:

По Компонент 1:

 • Дейности, свързани с подготовката на проектното предложение (попълване на формуляр за кандидатстване и подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в проекта).
 • Закупуване и доставка на специализирана техника и оборудване за изпомпване с голям капацитет;
 • Закупуване и доставка на специализирана техника и оборудване за издирване и спасяване по вода;
 • Закупуване и доставка на специализирана техника и оборудване за пречистване на вода;
 • Закупуване и доставка на специализирана техника и оборудване за предотвратяване на наводнения;
 • Закупуване и доставка на специализирана техника и оборудване за временно настаняване при наводнения.

По Компонент 2:

 • Дейности, свързани с подготовката на проектното предложение (попълване на формуляр за кандидатстване и подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в проекта).
 • Закупуване и доставка на специализиран плавателен съд – нефтосъбирач;
 • Закупуване и доставка на малък плавателен съд за осъществяване на контрол върху изземването на наносни отложения от река Дунав.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедура BG161PO005/12/1.40/01/34 е 105 438 557 лв. (сто и пет милиона четиристотин тридесет и осем хиляди петстотин петдесет и седем лева) - по компонент 1 - 97 438 557 лв., по компонент 2 - 8 000 000 лв.

Проектните предложения се подават до 31 януари 2013 г., 16:00 часа, в Министерство на околната среда и водите, Дирекция "Кохезионна политика за околна среда", Отдел "Управление на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000.

Поканата можете да намерите ТУК.

Заповед за изменение № РД-ОП-8/31.01.2013 г.

« Назад