За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/12/3.0/04/33 “Повишаване капацитета на териториалните структури на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерство на вътрешните работи за реакция при горски пожари в национални паркове, природни паркове, резерват

Дата на обявяване: 27 декември 2012
Крайна дата за подаване на документи: 05 февруари 2013

О Б Я В А
ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектни предложения - BG161PO005/12/3.0/04/33 “Повишаване капацитета на териториалните структури на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерство на вътрешните работи за реакция при горски пожари в национални паркове, природни паркове, резервати и поддържани резервати”.

По смисъла на § 1. т. 9 от Допълнителните разпоредби на Постановление№ 121 на Министерския съвет от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, конкретен бенефициент по настоящата процедура е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН-МВР).

Конкретната цел на процедура BG161PO005/12/3.0/04/33 е да се обезпечи изпълнението на дейности по локализиране и ликвидиране на горски пожари в националните и природни паркове, резерватите и поддържаните резервати чрез осигуряване на специализирана летателна техника за мониторинг и гасене на горски пожари, както и съвременни специализирани пожарогасителни автомобили с висока проходимост.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът трябва да се изпълнява на територията на Република България.

Допустими за финансиране по процедурата са следните дейности:

  • Дейности, свързани с подготовката на проектното предложение (попълване на формуляр за кандидатстване и подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в проекта).
  • Закупуване и доставка на специализирани пожарогасителни автомобили;
  • Закупуване и доставка на специализирани летателни средства за мониторинг и гасене на горски пожари.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедура BG161PO005/12/3.0/04/33 е 97 770 000 лв. (деветдесет и седем милиона седемстотин и седемдесет хиляди лева).

Проектното предложение може да бъде подадено до 31 януари 2013 г., 16:00 часа, в Министерство на околната среда и водите, Дирекция "Кохезионна политика за околна среда", Отдел "Управление на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000.

Поканата можете да намерите ТУК.

Заповед за изменение № РД-ОП-7/31.01.2013 г.

« Назад