За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG161PO005/13/1.50/01/35 “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт”

Дата на обявяване: 28 февруари 2013
Крайна дата за подаване на документи: 15 май 2013

О Б Я В А

ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 г."

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектни предложения - BG161PO005/13/1.50/01/35 “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт”.

Конкретни бенефициенти и партньори по настоящата процедура са:

 • по компонент 1: Столична община в партньорство със „Столичен автотранспорт” ЕАД;
 • по компонент 2: Столична община в партньорство с „Метрополитен” ЕАД;
 • по компонент 3: Столична община в партньорство със „Столичен електротранспорт” ЕАД;
 • по компонент 4: община Бургас в партньорство с дружество „Бургасбус” ЕООД - гр. Бургас; община Варна в партньорство с дружество „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, община Плевен в партньорство с дружество „Тролейбусен транспорт” ЕООД - гр. Плевен и община Стара Загора в партньорство с дружество „Тролейбусни превози” ЕООД - гр. Стара Загора. Конкретните бенефициенти определят една община за водеща и тя, в партньорство с останалите общини и дружества, подава проектното предложение.

Конкретната цел на процедура BG161PO005/13/1.50/01/35 е да се обезпечи изпълнението на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на нови тролейбуси, трамваи, метровлакове и автобуси.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

Проектите трябва да се изпълняват на територията на Република България.

Процедурата се състои от 4 компонента:

 • Компонент 1: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на автобуси.
 • Компонент 2: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на метровлакове.
 • Компонент 3: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на трамвайни мотриси.
 • Компонент 4: Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на тролейбуси.

Допустими за финансиране по процедурата са следните дейности:

 • Закупуване и доставка на превозни средства на градския транспорт: автобуси, метровлакове, трамвайни мотриси и тролейбуси;
 • Дейности за първоначална регистрация и застраховки на доставените транспортни средства по всеки от компонентите на процедурата за период от една година;
 • Дейности за превод на документи по изпълнението на съответния проект;
 • Дейности, свързани с подготовката и управлението на проектните предложения (попълване на формуляри за кандидатстване, изготвяне на анализи на разходите и ползите, изготвяне на предпроектни проучвания и подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в проекта).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедура BG161PO005/13/1.50/01/35 е 389 983 958 лв. (триста осемдесет и девет милиона деветстотин осемдесет и три хиляди деветстотин петдесет и осем лева), като по компонент 1 - 97 791 490 лв., по компонент 2 - 96 609 488 лв., по компонент 3 - 97 791 490 лв., по компонент 4 - 97 791 490 лв.

Проектните предложения се подават до 15 май 2013 г., 16:00 часа, в Министерство на околната среда и водите, Дирекция „Кохезионна политика за околна среда”, Отдел „Управление на програмата”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 22, София 1000.

Заповед за изменение на процедура BG161PO005/13/1.50/01/35.

Заповед 2 за изменение на процедура BG161PO005/13/1.50/01/35

« Назад