За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци

Дата на обявяване: 31 юли 2015
Крайна дата за подаване на документи: 01 август 2016

Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014 – 2020 г. обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци".

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е подпомагане изпълнението на специфичната цел по приоритетна ос „Отпадъци“ на ОПОС 2014 - 2020 г. за намаляване на количеството депонирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране. Чрез настоящата процедура се предоставя възможност за финансиране изграждането на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци. Въвеждането в експлоатация на тези инсталации ще доведе до намаляване на количествата на депонираните биоразградими битови отпадъци, както и до по-ефективно използване на отпадъците като ресурс.

Допустими бенефициенти и партньори по процедурата са български общини, които отговарят на условията, включени в насоките, а общият размер на средствата, които могат да бъдат договорени по процедурата, е  97 791 500 лв.

Допустимите дейности по процедурата, които ще се финансират, са свързани с подготовка, изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталации за компостиране, включително и за необходимите съоръжения и техника. Осигуряването на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци, както и проектиране и изграждане на необходимата съпътстваща инфраструктура, която обслужва само изгражданите обекти, също са допустими за финансиране по процедурата.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на  проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020, https://eumis2020.government.bg/.

Проектни предложения може да се подават до 1 август 2016 г., 23.59 часа включително.

Одобрените от министъра на околната среда и водите насоки за кандидатстване с приложенията към тях, както и информация за получените становища и предложения в резултат от общественото обсъждане и степента на отразяването им, са публикувани на интернет-сайта на ОПОС http://ope.moew.government.bg/bg, в меню:  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“/Обяви за проектни предложения по ОПОС 2014-2020 г. , както и на единния информационен портал eufunds.bg.

Насоки за кандидатстване от 31.07.2015 г.

Таблица с получени предложения, коментари и становища

Изменение на Насоки за кандидатстване от 14.09.2015 г.


Разяснение на УО по процедурата от 15.07.2016 г.

Разяснение на УО по процедурата от 13.07.2016 г.

Разяснения на УО по процедурата от 01.07.2016 г.

Разяснения на УО по процедурата от 27.06.2016 г.

Разяснения на УО по процедурата от 15.06.2016 г.

Разяснения на УО по процедурата от 10.05.2016 г.

Разяснения на УО по процедурата от 07.03.2016 г.

Разяснение на УО по процедурата от 17.02.2016 г.

Разяснение на УО по процедурата от 05.02.2016 г.

Разяснения на УО по процедурата от 30.09.2015 г.

Разяснения на УО по процедурата от 04.09.2015 г.

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения на етап „ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ“, включени за разглеждане и оценка по процедура № BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ от 27.10.2016 г.

.

« Назад