За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-1.001 „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“

Дата на обявяване: 31 юли 2015
Крайна дата за подаване на документи: 30 септември 2015

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектни предложения BG16MOP002-1.001„Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“.

По смисъла на § 1. т. 6 от Допълнителните разпоредби на Постановление№ 107 на Министерския съвет от 10 май 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г., конкретен бенефициент по настоящата процедура е Министерство на регионалното развитие и благоустройството – дирекция „Водоснабдяване и канализация“.

Цел на процедурата е подготовка на регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) и пакет документи за последващо финансиране по ОПОС 2014-2020 г. за 14 консолидирани райони на 14 ВиК оператора.  По този начин се очаква се да бъде осигурена ресурсно ефективна, устойчива и приемлива за населението рамка за изпълнение на ВиК инвестиции с принос към Специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“ на ОПОС 2014-2020 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Проектът ще се изпълни на територията на Република България.

Допустими по процедурата са следните дейности:

  • Подготовка на РПИП, за определяне на приоритетни инвестиции във ВиК инфраструктура, с фокус агломерации над 10 000 е.ж., проектна документация, финансови и икономически анализи, формуляри за кандидатстване и пакет документация за последващо финансиране по ОПОС 2014-2020 г.;
  • Консултантски услуги за подпомагане на разработката и осигуряване качеството на РПИП;
  • Допълнителни мерки за постигане на съответствие с европейските и национални изисквания в областта на отвеждането и пречистването на отпадъчните води и в областта на питейните води за агломерациите в обособената територия, обслужвана от ВиК Смолян;
  • Актуализация на стойността на публични ВиК активи за обособените територии на 28 ВиК оператора с държавно участие.

Максималният размер  на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 61 512 000 лв. (шестдесет и един милиона петстотин и дванадесет хиляди лева). Проектното предложение може да бъде подадено до 23.59 ч. на 30.09.2015 г. само електронно чрез системата ИСУН 2020 (http://eumis2020.government.bg/ ).

Покана за представяне на проектно предложение

Насоки за кандидатстване от 31.07.2015 г.

Изменение на насоките за кандидатстване от 14.09.15 г.

Заповед за изменение на процедурите от 14.09.15

Изменение на насоките за кандидатстване от 30.09.15 г.

Заповед за изменение на процедурите от 30.09.15 г.

« Назад