За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-1.002 „Изготвяне на екологични оценки за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. и Морската стратегия и програмата от мерки“

Дата на обявяване: 21 октомври 2015
Крайна дата за подаване на документи: 15 януари 2016

ВАЖНО: Със Заповед № РД-ОП-125/14.12.2015 г. се изменят Насоките закандидатстване, утвърдени със Заповед № РД-ОП-97/19.10.2015 г. на министъра на околната среда и водите, като в Раздел 24 „Краен срок за подаване на проектните предложения“, думите „Крайният срок за подаване на проектно предложения е 21 декември 2015 г., се заменят с думите „Крайният срок за подаване на проектно предложения е 15 януари 2016 г.“.

 

Министерство на околната среда и водите обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изготвяне на екологични оценки за целите на приемане на Плановете за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. и Морската стратегия и програмата от мерки“ за представяне на проектно предложение.

Конкретен бенефициент по настоящата процедура е дирекция „Управление на водите“ в Министерство на околната среда и водите.

Цел на процедурата е завършване на изискващите се съгласно законодателството по околна среда процедури за приемане на вторите планове за управление на речните басейни за периода 2016 - 2021 г. за Дунавски район, Източнобеломорски район, Черноморски район и Западнобеломорски район и на Морската стратегия с принос към Специфична цел 2 „Подобряване оценката на състоянието на водите“ на ОПОС 2014-2020 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Проектът ще се изпълнява на територията на Република България.

Допустими по процедурата са следните дейности:

  • Подготвяне на екологични оценки и оценки за съвместимост за вторите ПУРБ за четирите района за басейново управление в България – Дунавски район, Черноморски район, Източнобеломорски район и Западнобеломорски район, провеждане на консултации с обществеността, трансгранична координация при необходимост и отразяване на коментари, обосновка за приемане или неприемане на предложения за мерки, които да бъдат включени в окончателния вариант на плановете.
  • Подготвяне на екологична оценка и оценка на съвместимост за Морската стратегия, вкл. програмата от мерки към нея, провеждане на консултации с обществеността, трансгранична координация при необходимост и отразяване на коментари, обосновка за приемане или неприемане на предложения за мерки, които да бъдат включени в окончателния вариант на стратегията.

Максималният размер  на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 680 000 лв. (шестстотин и осемдесет хиляди лева).

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16.00 ч. на 21.12.2015 г.

Проект по процедурата може да бъде подаден от кандидата единствено чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис чрез системата ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg/.

Покана за представяне на проектно предложение по процедурата

Насоки за кандидатстване

Изменение на Насоки за кандидатстване от 14.12.2015 г.

 


« Назад