За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-1.003 „Подпомагане ефективността, управлението и институционалния капацитет във връзка с изпълнението на реформата във ВиК отрасъла“

Дата на обявяване: 06 ноември 2015
Крайна дата за подаване на документи: 21 декември 2015

Министерство на околната среда и водите обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подпомагане ефективността, управлението и институционалния капацитет във връзка с изпълнението на реформата във ВиК отрасъла“ за представяне на проектно предложение.

Конкретен бенефициент по настоящата процедура е Mинистерство на регионалното развитие и благоустройството - дирекция „Водоснабдяване и канализация“.

Цел на процедурата е да се надгради постигнатото от МРРБ през периода 2007-2013 г. като бъдат разработени: залегналите в Закона за водите (ЗВ) специализирани информационни системи и регистър, подготвени предложения за промяна в приложимата нормативната уредба и финансиране в отрасъл ВиК, документи, проучвания и анализи в изпълнение на Плана за действие към Стратегията и да се повиши административният капацитет на заинтересованите страни за прилагане на резултатите от провежданата реформа. Процедурата ще подкрепи и прилагане на договорната рамка за стопанисване, експлоатация и поддръжка на публичната ВиК инфраструктура и предоставянето на ВиК услуги, необходима за реализирането на инфраструктурни проекти по ОПОС 2014-2020 г. и реализиране на ВиК реформата.  По този начин се очаква да бъде осигурена ресурсно ефективна, устойчива и приемлива за населението рамка за управление на ВиК инвестиции с принос към Специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“ на ОПОС 2014-2020 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Проектът ще се изпълнява на територията на Република България.

Допустими по процедурата са следните дейности:

  • Услуги от Световна банка за прилагане на Плана за действие към Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България 2014-2023 г., в т.ч. консултантски услуги, насочени към МРРБ, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), асоциации по ВиК и областни администрации  по следните примерни теми: услуги по финансов инженеринг, свързан с финансиране на инвестиции във ВиК инфраструктура, намиране на финансови механизми за финансиране на ВиК инфраструктурата, подготовка на анализ за внедряване и прилагане на международни показатели за оценяване на ефективността на ВиК услугите (benchmarking); подпомагане на МРРБ при изготвянето на нов закон за отрасъл ВиК и други.
  • Създаване на единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите и информационна система за водностопанските системи и съоръжения (съгласно Закона за водите (ЗВ)).
  • Укрепване на административния капацитет чрез обучения и/или организиране на информационни събития за заинтересованите страни (асоциации по ВиК, ВиК оператори, областни администрации, МРРБ и др.) с цел повишаване на ефективността при управлението, планирането и регулаторната и финансова отчетност на отрасъл ВиК
  • Услуги за бенефициента за изготвяне на становища, аналитични документи, доклади, договори, проекти на нормативни актове и друга документация във връзка с осъществяване на процеса по консолидация на ВиК операторите, прилагането и изпълнението на договорите за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на ВиК услуги от ВиК операторите, и подобряване на управлението, развитието, ефективността и предоставянето на ВиК услуги.

Максималният размер  на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 15 840 000 лв. (петнадесет милиона осемстотин и четиридесет хиляди лева).

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16.00 ч. на 21.12.2015 г.

Проект по процедурата може да бъде подаден от кандидата единствено чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис чрез системата ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg/.

Покана за представяне на проектно предложение по процедурата

Насоки за кандидатстване

« Назад