За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-6.001 „Техническа помощ за Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Дата на обявяване: 17 ноември 2015
Крайна дата за подаване на документи: 31 декември 2022

Управляващият орган на ОП „Околна среда" (ОПОС) 2014-2020 обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-6.001 Техническа помощ за Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.““

Целта на настоящата процедура е да се подпомогне конкретният бенефициент - Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за осъществяване на функции по управление и изпълнение на програмата.

Ще бъдат финансирани дейности, насочени към постигането на трите специфични цели по приоритетна ос 6 на ОПОС 2014-2020 г.:

  1. Укрепване на административния капацитет на отговорните структури с цел ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПОС 2014-2020 г.;
  2. Повишаване на осведомеността сред широката общественост за програмата и за приноса на ЕСИФ и осигуряване на прозрачност и информация от практическо значение за всички идентифицирани целеви групи, и
  3. Укрепване капацитета на бенефициентите на ОПОС за успешно реализиране на проекти по програмата.

Краен срок за кандидатстване по процедурата е 31.12.2022 г., 16:00 ч. В рамките на този срок могат да се подават отделни, индивидуални бюджетни линии според нуждите от техническа помощ на бенефициента.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на бюджетната линия (финансов план), което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на ОПОС, в секция „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в меню: Обяви за проектни предложения, под меню: Актуални обяви, както и на единния информационен портал www.eufunds.bg.

Целият пакет документи по процедура BG16M1ОP002-6.001 може да видите тук.

Заповед №РД-ОП-80/18.08.2017 г. за прекратяване на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-6.001 „Техническа помощ за Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по отношение на конкретен бенефициент – Управляващият орган на програмата - Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“, в Министерство на околната среда и водите.

« Назад