За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-1.004 "Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда"

Дата на обявяване: 17 ноември 2015
Крайна дата за подаване на документи: 28 декември 2015

Министерство на околната среда и водите обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда за представяне на проектно предложение.

Конкретен бенефициент по настоящата процедура е Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към Министерство на околната среда и водите.

Цел на процедурата е да подпомогне ИАОС при набавяне на необходимите данни за състоянието на водите в Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС), съгласно изискванията на европейското и национално законодателство и в отговор на препоръки на Европейската комисия при прегледа на първите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ). В допълнение, процедурата ще подпомогне осигуряването на качествен контрол и сравнимост на данните за басейна на р. Дунав, в изпълнение на международни ангажименти на Република България чрез сравнителни изпитвания в лабораториите, изпълняващи програмата за мониторинг на Транснационална мониторингова мрежа в рамките на Конвенцията за опазване на р. Дунав и на нейни притоци. Изпълнението на тази дейност ще допринесе за завършване целите на проект „Интегрирано управление на водите на река Дунав (WATER)“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ 2007 - 2013 г. Процедурата ще допринесе за изпълнението на Специфична цел 2 „Подобряване оценката на състоянието на водите“ на приоритетна ос 1 на ОПОС 2014-2020 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Проектът ще се изпълнява на територията на Република България.

Допустими по процедурата са следните дейности:

  • Разработване и въвеждане на методи за определяне на приоритетни и специфични органични вещества във води, които досега не са били анализирани, както и методи за анализ на приоритетни и специфични вещества в седименти и биота и закупуване на необходимата техника и оборудване
  • Оборудване на лабораториите на ИАОС с основна и спомагателна апаратура за пробоподготовка, изпитване и контрол на мониторинговите пунктове в Дунавския водосборен басейн, инцидентни и залпови замърсявания (Русе, Плевен, Велико Търново, Враца, Монтана, Шумен и София), вкл. спомагателни средства и оборудване на лабораториите.

Максималният размер  на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 5 050 000 лв. (пет милиона и петдесет хиляди лева)

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16.00 ч. на 28.12.2015 г.

Проект по процедурата може да бъде подаден от кандидата единствено чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис чрез системата ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg/.

Покана за представяне на проектно предложение по процедурата

Насоки за кандидатстване

Разяснения на УО по процедурата от 17.12.2015 г.

« Назад