За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-4.001 „Установяване на шест центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи“

Дата на обявяване: 27 ноември 2015
Крайна дата за подаване на документи: 05 февруари 2016

Министерство на околната среда и водите обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Установяване на шест центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи“ за представяне на проектно предложение.

Конкретен бенефициент по настоящата процедура е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР).

Цел на процедурата е повишаване защитата на населението чрез подготовката му за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи, които застрашават живота и здравето на хората, състоянието на екосистемите, както и сигурността на селища, курортни комплекси, жилищни, стопански и производствени сгради, основни елементи на техническата инфраструктура, културни ценности. Добрата подготовка на населението ще гарантира намаляването на последиците от наводнения, ограничаване на евентуални щети и жертви, както и ще спомогне за бързата и точна реакция при възникване на бедствена ситуация. Ще бъде осигурен принос към Специфична цел 1 „Повишаване защитата и готовността за адекватна реакция на населението при наводнения“ на приоритетна ос 4 на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Проектът ще се изпълнява на територията на Република България.

Допустими по процедурата са следните дейности:

  • Подготовка на проекта, в т.ч. подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите, включени в проекта, дейности във връзка с постигане на съответствие със законодателството в областта на опазването на околната среда и др.;
  • Рехабилитация/модернизация/оптимизация на шест от съществуващите областни обучителни центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи, както и рехабилитация (при необходимост изграждане) на съпътстваща инфраструктура, обслужваща тези обекти, вкл. проектно-проучвателни работи, инвестиционно проектиране, надзор и др;
  • Доставка на необходимото оборудване, техника и материали за нуждите на центровете, вкл. за симулации за повишаване готовността за реакция при наводнения;
  • Доставка на до шест броя превозни средства (до 50 места) и до шест броя превозни средства (до 5+1 места) за нуждите на центровете;
  • Привеждане на съществуващите към тези центрове полигони в съответствие със специфичните нужди по отношение на реакцията при наводнения, в т.ч. за симулационно пресъздаване на реални ситуации при разлив, вкл. проектно-проучвателни работи, инвестиционно проектиране и др.;
  • Участие в обучения и учебни пътувания за служители на ГДПБЗН за придобиване на опит от други държави-членки на ЕС по отношение превенцията и управлението на риска от наводнения, по-специално в областта на повишаване подготвеността на населението за реакция при подобни бедствия и последващи кризи;
  • Изготвяне/осъвременяване, представяне и прилагане на методики (вкл. уеб-базирани приложения) и последващо обучение за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения, в т.ч. мероприятия с теоретична подготовка за прилагане на методиките и практически дейности – съвместни учения за защитни действия и превантивни мероприятия.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 39 116 600 лв. (тридесет и девет милиона сто и шестнадесет хиляди и шестстотин лева).

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16.00 ч. на 05.02.2016 г.

Проект по процедурата може да бъде подаден от кандидата чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис чрез системата ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg/.

Покана за представяне на проектното предложение по процедурата

Насоки за кандидатстване

Заповед за одобряване на насоките за кандидатстване

« Назад