За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-3.002 „Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони“

Дата на обявяване: 04 декември 2015
Крайна дата за подаване на документи: 30 декември 2016

ВАЖНО: Със Заповед № РД-ОП-76/24.06.2016 г. на Министъра на околната среда и водите се изменят насоките за кандидатстване, одобрени със Заповед № РД-ОП-121/04.12.2015 г. като в Раздел 24 „Краен срок за подаване на проектните предложения“ думите „Кандидатът подава проектното предложение преди определения в Насоките краен срок: 30.06.2016 г., 16.00 часа“ се заменят с думите „Кандидатът подава проектното предложение преди определения в насоките краен срок: 30.12.2016 г., 16.00 часа.“.

Министерство на околната среда и водите обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони“.

Конкретен бенефициент по настоящата процедура е дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерство на околната среда и водите.

Целта на процедурата е да се завърши изграждането на мрежата Натура 2000. Очакваните резултати по процедурата са видовете и природните местообитания от мрежата Натура 2000 в морските пространства на Република България да бъдат картирани.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Проектът ще се изпълнява на територията на Република България като проучванията ще бъдат провеждани в морските пространства на Република България.

Основни допустими дейности по процедурата са разработване/актуализиране на методики за картиране на морски природни местообитания и видове и на методики за определяне на природозащитно им състовяние, провеждане на проучвания, научни изследвания и извършване на картиране на морски природни местообитания, местообитания на видове, изготвяне на документация, съгласно чл. 8 от ЗБР с предложения  за обявяване на нови и/или промени в съществуващи защитени зони от мрежата Натура 2000, надграждане и актуализация на съществуващата единна информационна система за защитените зони от екологична мрежата Натура 2000 и др.

Максималният размер  на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 11 734 980 лева.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16.00 ч. на 30.12.2016 г.

Проект по процедурата може да бъде подаден от кандидата единствено чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис чрез системата ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg/.

Изменени насоки за кандидатстване от 24.06.2016 г.

Заповед № РД-ОП- 2/05.01.2017 г. за прекратяване на производството по предоставяне на БФП

Заповед за изменение

Изменена Покана

Покана за представяне на проектно предложение по процедурата

Насоки за кандидатстване

Заповед за одобряване на насоките за кандидатстване

Разяснения на УО по процедурата от 21.12.2015 г.

« Назад