За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-4.002 “Пилотен проект по създаване на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) - р. Искър”

Дата на обявяване: 17 декември 2015
Крайна дата за подаване на документи: 30 юни 2016

ВАЖНО: Със Заповед № РД-ОП-68/30.05.2016 г. на министъра на околната среда и водите се изменят насоките за кандидатстване, одобрени със Заповед № РД-ОП-126/14.12.2015 г., изменена със Заповед № РД-ОП-49/28.03.2016 г.

Министерство на околната среда и водите обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Пилотен проект по създаване на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) - р. Искър“ за представяне на проектно предложение.

Конкретен бенефициент по настоящата процедура е дирекция „Управление на водите“  в Министерство на околната среда и водите. Допустими асоциирани партньори са Националният институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките, „Национална електрическа компания“ ЕАД (предприятие „Язовири и каскади”) и „Напоителни системи“ ЕАД.

Целта на процедурата е осигуряване функционирането на национална интегрирана, междуведомствена система за оптимизиране оперативното наблюдение и управлението на водите в Република България. Целта ще се постигне чрез създаването на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ) като първа фаза на НСУВРВ и чрез подготовката на цялостна концепция за оперативно управление на водите в реално време в Република България при нормални условия и при възникване на непредвидими обстоятелства.

Ще бъде осигурен принос към Специфична цел 1 „Повишаване защитата и готовността за адекватна реакция на населението при наводнения“ на приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Проектът ще се изпълнява на територията на Република България на ниво NUTS-2 - Северозападен район за планиране и Югозападен район за планиране.

Допустими по процедурата са следните дейности:

 • Подготовка на проекта – в т.ч. за проучвания и изготвяне на аналитични документи, дейности във връзка с постигане на съответствие със законодателството в областта на опазването на околната среда и др.;
 • Изготвяне на правен и институционален анализ по отношение извършването на мониторинг на водите, поддържането и стопанисването на пунктовете, станциите и системите за мониторинг;
 • Преглед, анализ и оценка на съществуващите системи за наблюдение на водите в басейна на река Искър;
 • Разработване на концепция за оперативно управление на водите в реално време в Република България при нормални условия и при възникване на непредвидими обстоятелства;
 • Разработване на идеен проект за изграждане и внедряване на СУВ-БРИ;
 • Разработване на технически проект за изграждане и внедряване на СУВ-БРИ;
 • Строително-монтажни работи за пунктове и станции за количествен мониторинг на валежите и на повърхностните води, вкл. плаващите наноси и съпътстващата инфраструктура към тях; вкл. довеждаща инфраструктура – изграждане, ремонт, рехабилитация, модернизация и оптимизация;
 • Дейности по упражняване на надзор по време на строителството;
 • Доставка, монтаж/инсталиране и пускане в експлоатация на необходимото оборудване, вкл. като минимум: работни станции, измервателни станции и метеорадар (при доказана необходимост) за целите на СУВ-БРИ;
 • Организация, ремонт (при необходимост), обзавеждане и оборудване на сървърен комплекс и на пункт за оперативно наблюдение и управление на НСУВРВ;
 • Осигуряване (закупуване/разработване) на необходимия софтуер и оптимизиране и/или привеждането му в съответствие с нуждите на НСУВРВ;
 • Събиране и въвеждане на необходимата информация в базата данни на СУВ-БРИ;
 • Обучение на екип за експлоатация на системата при всички режими на работа - в т.ч. изготвяне на Ръководство на потребителя и учебни материали на СУВ-БРИ;
 • Дейности по тестване на СУВ-БРИ в нормален режим на работа, при суша и висока вълна;
 • Свързване на СУВ-БРИ със съществуващите системи за оповестяване и Система 112;
 • Разработване на технически спецификации и документации за следващия етап от изграждане на НСУВРВ.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 7 000 000 лв. (седем милиона лева).

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16.00 ч. на 30.06.2016 г.

Проект по процедурата може да бъде подаден от кандидата чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис чрез системата ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg/.

Изменение на Насоки за кандидатстване от 30.05.2016 г.

Изменена покана за представяне на проектно предложение по процедурата

Заповед за изменение на насоките и поканата по процедурата

Изменение на Насоки за кандидатстване от 28.03.2016 г.

Изменена покана за представяне на проектно предложение по процедурата

Заповед за изменение на насоките и поканата по процедурата

Покана за представяне на проектно предложение по процедурата

Насоки за кандидатстване

Заповед за одобряване на насоките за кандидатстване

« Назад