За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-1.005 “Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.”

Дата на обявяване: 22 декември 2015
Крайна дата за подаване на документи: 01 февруари 2016

Министерство на околната среда и водите обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.

Конкретни бенефициенти по процедурата са общините Банско, Варна (к.к. Златни пясъци), Видин, Враца, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол, на чиято територия ще се изпълнява втората фаза на ВиК проекти, одобрени за финансиране чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ (ОПОС 2007-2013 г.) по процедури BG161PO005/08/1.10/01/02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“ (проектът на община Враца), BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.“ (проектите на общини Банско, Видин, Раднево, Тервел, Шумен и Ямбол) и BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.“ (проектът на община Варна (к.к. Златни пясъци)).

Очакваният резултат от процедурата е успешно приключване на ВиК инфраструктурни проекти, чието изпълнение е започнало с финансиране от ОПOС 2007-2013 г., както и увеличаване на населението с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води и до подобрено водоснабдяване. Така ще бъде осигурен и принос към Специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“ на ОПОС 2014-2020 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд (КФ). Проектът ще се изпълнява на територията на общините в Република България, кандидати по процедурата.

Основни допустими дейности по процедурата са дейностите, необходими за постигане на целите и достигане на целевите стойности на индикаторите на одобрените за финансиране проекти през програмния период 2007-2013 г., които се разделят на фази. Допустимите дейности включват проектиране/изграждане/рехабилитация/реконструкция на съоръжения за пречистване на отпадъчните води, съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕИО, проектиране/изграждане/рехабилитация/реконструкция или подмяна на  канализационни мрежи и съоръжения, проектиране/изграждане/рехабилитация/ реконструкция на водоснабдителни мрежи и съоръжения за питейни води, с цел повишаване ефективността на ползване на водите и намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека, проектиране/изграждане на съпътстваща инфраструктура, която обслужва само изгражданите обекти, доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходими за функциониране на изградената инфраструктура, строителен надзор и авторски надзор.

Максималният размер  на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 233 979 580,55 лв. (двеста тридесет и три милиона деветстотин седемдесет и девет хиляди петстотин осемдесет лева и петдесет и пет стотинки).

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16.00 ч. на 01.02.2016 г.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите единствено чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис чрез системата ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg/.

Насоки за кандидатстване

Покана за представяне на проектно предложение по процедурата

Консолидирани постъпили въпроси и разяснения по процедура BG16M1OP002-1.005 от 29.01.2016 г.

Постъпили въпроси и разяснения по тях по процедура № BG16М1ОР002 -1.005


« Назад