За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-3.003 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“

Дата на обявяване: 23 декември 2015
Крайна дата за подаване на документи: 30 юни 2016

Министерство на околната среда и водите обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“.

Конкретен бенефициент по настоящата процедура е Изпълнителна агенция по околна среда към Министерство на околната среда и водите.

Целта на процедурата е да се осигури необходимата информация за извършване на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците през 2019 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Проектът ще се изпълнява на територията на Република България, без морските пространства.

Основни допустими дейности по процедурата са разработване/ допълване/ преработване/ пилотно прилагане на методики за мониторинг и оценка на видове, природни местообитания и птици; провеждане на теренни проучвания за набиране на данни, изготвяне/актуализиране на оценки за състоянието на видовете, местообитанията и птиците, попълване на информация във формулярите за докладване и др.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 18 150 000 лева.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16.00 ч. на 30.06.2016 г.

Проект по процедурата може да бъде подаден от кандидата единствено чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис чрез системата ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg/.

 

Разяснения на УО по процедурата от 04.04.2016 г.

Насоки за кандидатстване

Заповед за одобряване на насоките за кандидатстване

Покана за представяне на проектно предложение по процедурата

 

 

« Назад