За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-5.001 “Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната системата за мониторинг на КАВ в реално време”

Дата на обявяване: 29 декември 2015
Крайна дата за подаване на документи: 29 февруари 2016

Министерство на околната среда и водите обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната системата за мониторинг на КАВ в реално време“ за представяне на проектно предложение.

Конкретен бенефициент по настоящата процедура е Изпълнителната агенция по околна среда към Министерство на околната среда и водите.

Цел на процедурата е подпомагане на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към Министерство на околната среда и водите, в качеството й на национален координационен център към Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), при докладването на данни за качеството на атмосферния въздух (КАВ) на национално ниво до ЕАОС и Европейската комисия съгласно изискванията на европейското и националното законодателство.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Проектът ще се изпълнява на територията на Република България.

Допустими по процедурата са следните дейности:

  • Подготовка на проекта – в т.ч. за проучвания и изготвяне на аналитични документи, свързани с подготовката на проекта, за изготвяне на проектното предложение и попълване на приложенията към него, дейности във връзка с подготовка на тръжна документация и др.;
  • Създаване на информационна система за докладване на данни за КАВ;
  • Документиране на избора на площадки на пунктове за мониторинг на КАВ, в т.ч осигуряване на необходимата техника (специализирана фотографска техника). Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 700 000 лв. (седемстотин хиляди лева).

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16.00 ч. на 29.02.2016 г.

Проект по процедурата може да бъде подаден от кандидата чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис чрез системата ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg/.

 

Насоки за кандидатстване

Заповед за одобряване на насоките за кандидатстване

Покана за представяне на проектно предложение по процедурата

« Назад