За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-1.006 “ Изпълнение на ранни ВиК проекти ”

Дата на обявяване: 29 декември 2015
Крайна дата за подаване на документи: 01 март 2016

ВАЖНО: Със Заповед № РД-ОП-82/19.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите се изменят насоките за кандидатстване, одобрени със Заповед № РД-ОП-136/23.12.2015 г.

 

Министерство на околната среда и водите обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на ранни ВиК проекти“.

Конкретни бенефициенти по процедурата са общините Асеновград, Добрич, Плевен (в партньорство с община Долна Митрополия) и Пловдив за проекти по смисъла на чл. 39 на Регламент (ЕС) № 1083/2006, които са били обект на преглед от Европейската комисия през програмен период 2007-2013 г.

Очакваният резултат от процедурата е увеличаване броя на агломерациите в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води и на Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека, с което ще се осигури непрекъснатост на процеса по изграждане на ВиК инфраструктурата до подготовката на регионални прединвестиционни проучвания. Ще бъде осигурен и принос към Специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“ на приоритетна ос „Води“ на ОПОС 2014-2020 г.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Проектът ще се изпълнява на територията на общините в Република България, кандидати по процедурата.

Допустимите дейности по процедурата включват:

-          Изграждане/рехабилитация/реконструкция на съоръжения за пречистване на отпадъчни води, вкл. на съоръжения за третиране на утайки (в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО и условията в разрешителното за заустване, вкл. осигуряване на по-строго  пречистване с  отстраняване на биогенни елементи от отпадъчните води – за агломерации над 10 000 е.ж., заустващи в чувствителни зони);

-          Изграждане/рехабилитация/реконструкция или подмяна на канализационни мрежи и съоръжения към или от ПСОВ с цел приоритетно осигуряване на екологосъобразно и икономически ефективно функциониране на ВиК системите съобразно  ангажиментите на страната по Директивата 91/271/ЕИО;

-          Изграждане/рехабилитация/реконструкция на съоръжения за пречистване на питейни води, или ако е икономически по-ефективно - изграждане на нови водовземни съоръжения;

-          Изграждане/рехабилитация/реконструкция на водоснабдителни мрежи и съоръжения за питейни води, с цел повишаване ефективността на ползване на водите и намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО;

-          Изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти (напр. ПСОВ, ПСПВ, резервоари и помпени станции);

-          Доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходима за функциониране на изградената инфраструктура;

-          Строителен надзор и авторски надзор;

-          Проектиране в работна фаза на ВиК системи и съоръжения или съпътстваща инфраструктура, в случай че за тях не е било предоставяно финансиране по ОПОС 2007-2013 г., инструмент за структурни политики за предприсъединяване (програма ИСПА) или друг проект, програма или схема, финансирана от публични средства.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 402 658 587  лв. (четиристотин и два милиона шестстотин петдесет и осем хиляди петстотин оседемдесет и седем лева).

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.00 ч. на 01.03.2016 г.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис чрез системата ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg/.


Насоки за кандидатстване от 19.07.2016 г. и заповед за измененение на насоките

Насоки за кандидатстване

Покана за представяне на проектно предложение по процедурата

Разяснения на УО по процедурата от 11.02.2016 г.

« Назад