За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-1.007 “Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“

Дата на обявяване: 01 юни 2016
Крайна дата за подаване на документи: 30 юни 2016

Министерство на околната среда и водите обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община“

Конкретeн бенефициент по процедурата e  Столична община.

Очакваният резултат от процедурата е подготовката на регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за територията на СО, което да определи приоритетни инвестиции и дългосрочни инвестиционни нужди от ВиК инфраструктура от техническа и икономическа гледна точка, да установи най-разходоефективните решения и да допринесе за постигане на съответствие с европейското и националното законодателство за опазване на водите. Друг очакван резултат е подготовка на качествени документи за кандидатстване за предоставяне на БФП по ОПОС 2014-2020 г. за инфраструктурни проекти на консолидираната територия, обслужвана от „Софийска вода“ АД, насочени към агломерации над 10 000 екв. ж.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

Допустимите дейности по процедурата включват:

- Подготовка на РПИП за територията на Столична община;

- Подготовка на идейни проекти за инфраструктура, проектна документация, преценки и оценки за съответствие с екологичното законодателство и др. аналитични документи;

- Подготовка на институционални, финансови и икономически анализи и анализи на разходите и ползите (АРП), за консолидирания район;

- Подготовка на документи за последващо кандидатстване по ОПОС 2014-2020 г. на идентифицирани в РПИП мерки, вкл. формуляр за кандидатстване за консолидирания район.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 4 500 000  лв. (четири милиона и петстотин хиляди лева).

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.00 ч. на 30.06.2016 г.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис чрез системата ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg/.

Насоки за кандидатстване от 31.05.2016 г.

« Назад