За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-3.004 „Повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000“

Дата на обявяване: 17 юни 2016
Крайна дата за подаване на документи: 30 декември 2016

Министерство на околната среда и водите обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-3.004 „Повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000“.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 4 300 000 лева, с осигурено финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и със средства от националния бюджет.

Конкретен бенефициент по процедурата е дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерство на околната среда и водите.

Целта на процедурата е да се постигне уеднаквяване на нивото на първоначална информираност, да се надгради осведомеността и да се предостави актуална и експертна информация на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000. С процедурата се цели и актуализиране на Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД), съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

Основни допустими дейности по процедурата са провеждане на три национални информационни кампании за представяне на ползите, които предоставя мрежата Натура 2000 и провеждане на годишни форуми по актуални теми, касаещи мрежата Натура 2000, както и актуализиране на НПРД.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16.00 ч. на 30.12.2016 г.

Проект по процедурата може да бъде подаден от кандидата единствено чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис чрез системата ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg/.

Насоки за кандидатстване от 17 юни 2016 г.

Заповед № РД-ОП-4/05.01.2017 г. за прекратяване на производството по предоставяне на БФП

Покана за кандидатстване

Заповед за утвърждаване на насоките

Приложения към насоките:

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Справка за получени предложения и възражения от 17.06.2016 г.

Писмо на МФ с вх. № 04-00-1269/07.06.2016 г. относно съответствието на документите с правилата за държавни помощи

« Назад