За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-1.008 „Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води“

Дата на обявяване: 17 юни 2016
Крайна дата за подаване на документи: 30 декември 2016

Министерство на околната среда и водите обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.008  „Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води“.

Конкретен бенефициент по процедурата е Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), която е администрация към министъра на околната среда и водите.

Изпълнителната агенция по околна среда (Съгласно Закона за водите и Наредба №1 за мониториринг на водите) извършва мониторинга на химичното състояние на подземните водни тела. ИАОС провежда лабораторни и полеви изследвания за определяне на състоянието на водите (повърхностни и подземни); провежда мониторинг на водите и поддържа информационна система за мониторинг на водите на национално ниво.

Целта на процедурата е подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води чрез оптимизиране и разширяване на мрежите за мониторинг, с оглед подобряване на тяхната ефективност, което включва: планиране и проектиране разширяването на мониторинговите мрежи и оборудването им; изграждане на нови, оборудване на съществуващи и новоизградени пунктове; извършване на актуално проучване на химичния състав и свойства на подземните води, включително анализ на съществуващите мрежи за мониторинг и избор на допълнителни пунктове за вземане и анализ на проби.

Резултатът от процедурата ще е установяване на оптимизирана мрежа и програма за мониторинг на химичното състояние на подземните водни тела и принос към изпълнението на Действие 5. „Инвестиции за доизграждане на мрежите за мониторинг“ от предварително условие 6.1. „Воден сектор“ от Споразумението за партньорство на Република България с Европейския съюз.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Проектът ще се изпълнява на територията на Република България от ИАОС.

Основни допустими дейности по процедурата са:

1. Проучване химичното състояние на подземните водни тела на територията на Република България за целите на характеризирането на подземните водни тела и оценка на въздействието от човешката дейност върху тях и планиране на мониторинга за третите ПУРБ, в пунктовете, извън мрежите за мониторинг, разработени по вторите ПУРБ, с цел гарантиране на гъстота, осигуряваща висока или средна степен на достоверност.

2. Планиране и проектиране на разширяването (оптимизацията) на мониторинговата мрежа.

3. Изграждане на нови мониторингови пунктове на подземните води или възстановяване на съществуващи такива във водни тела, повлияни или в риск да бъдат повлияни от човешката дейност, както и в трансгранични водни тела.

4. Оборудване на съществуващи и на новоизградени пунктове за мониторинг на подземните води с устройства за измерване, автоматично съхранение и/или предаване на данните, съгласно разработените проекти, вкл. закупуване на преносимо оборудване за измерване на място.

5. Дейности за провеждане и участие в мероприятия.

6. Дейности за техническа помощ при подготовка на проекта.

Максималният размер  на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 15 000 000 лв. (петнадесет милиона лева).

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16.00 ч. на 30.12.2016 г.

Проект по процедурата може да бъде подаден от кандидата единствено чрез попълване и подписване с електронен подпис на уеб-базиран формуляр за кандидатстване в Информационна система за управление и наблюдение 2020 на адрес http://eumis2020.government.bg/.

Насоки за кандидатстване

Заповед N РД-ОП-3/05.01.2017 г. за прекратяване на производство по предоставяне на БФП

Покана за кандидатстване

Заповед за утвърждаване на насоките

Приложения към насоките:

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Въпроси и отговори по процедурата от 06.10.2016 г.

Разяснения на УО по процедурата от 17.06.2016 г.

Разяснение на УО по процедурата от 12.12.2016 г.

« Назад