За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-1.009 “Изпълнение на ранни ВиК проекти–компонент 2“

Дата на обявяване: 17 юни 2016
Крайна дата за подаване на документи: 30 септември 2016

Министерство на околната среда и водите обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на ранни ВиК проекти – компонент 2“

Конкретни бенефициенти по процедурата са Oбщините Айтос, Елхово, Приморско, Тутракан и Чирпан.  Асоциирани партньори за всеки един от проектите следва да бъдат асоциациите по ВиК и ВиК операторите, предоставящи ВиК услуги на територията на агломерацията, за която се отнася проектното предложение.

Очакваният резултат от процедурата е осигуряване на непрекъснатост на процеса по изграждане на ВиК инфраструктурата до подготовката на регионални прединвестиционни проучвания и увеличаване броя на агломерациите в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО) и на Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (Директива 98/83/ЕО).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

Допустимите дейности по процедурата включват:

Изграждане/рехабилитация/реконструкция на съоръжения за пречистване на отпадъчни води, вкл. на съоръжения за третиране на утайки;

  • Изграждане/рехабилитация/реконструкция или подмяна на канализационни мрежи и съоръжения към или от ПСОВ;
  • Изграждане/рехабилитация/реконструкция на водоснабдителни мрежи и съоръжения за питейни води, с цел повишаване ефективността на ползване на водите и намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи;
  • Изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти;
  • Доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходими за функциониране на изградената инфраструктура;
  • Строителен надзор и авторски надзор;
  • Проектиране на ВиК системи и съоръжения или съпътстваща инфраструктура, в случай че за тях не е било предоставяно финансиране по ОПОС 2007-2013 г., инструмент за структурни политики за предприсъединяване (програма ИСПА) или друг проект, програма или схема, финансирана от публични средства и ако отговарят на периода на допустимост на разходите;
  • Привеждане на документации за обществени поръчки в съответствисе с изменената нормативна уредбва в областта на обществените поръчки.

 

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата е 116 989 791 лв. (сто и шестнадесет милиона деветстотин осемдесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и един лева).

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16.00 ч. на 30.09.2016 г.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис чрез системата ИСУН 2020: http://eumis2020.government.bg/.

Разяснения на УО от 10.09.2016 г.

Разяснения на УО от 30.08.2016 г.

Разяснения на УО от 27.07.2016 г.

Справка за получените предложения и възражения от 17.06.2016 г.

Насоки за кандидатстване от 17 юни 2016 г.

Покана за кандидатстване

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Заповед от 17.06.2016 г.

« Назад