За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-1.010 „Доизграждане на системите за мониторинг на количеството на водите“

Дата на обявяване: 24 юни 2016
Крайна дата за подаване на документи: 30 декември 2016

Министерство на околната среда и водите обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.010 „Доизграждане на системите за мониторинг на количеството на водите“.

Конкретен бенефициент по процедурата е дирекция „Управление на водите“ в Министерство на околната среда и водите (МОСВ), която осъществява управлението на речните басейни като координира, участва и осъществява методическо ръководство при  разработването на Плановете за управление на речните басейни, включително при планирането и изпълнението на програмите за мониторинг състоянието на водите и при изпълнението на програмите от мерки в Плановете за управление на речните басейни.

Съгласно Закона за водите, министърът на околната среда и водите организира и ръководи мониторинга на водите. Количественият мониторинг на водите обхваща измерванията, наблюденията и оценките за определянето на количественото състояние на водите.

Очакваният резултат от процедурата е установяване на оптимизирана и подобрена мрежа и програма за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела и количеството на водите, като подкрепящ елемент за екологичното състояние на повърхностните водни тела, което ще допринесе и за изпълнение на един от подкритериите от предварително условие 6.1. „Воден сектор“.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Проектът ще се изпълнява на територията на Република България от дирекция „Управление на водите“ в МОСВ.

Основни допустими дейности по процедурата са:

  1. Дейности по доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на количеството на подземните води, в съответствие с одобрената Методика за планиране на мрежите и програмите за мониторинг на подземните води, вкл;
  • Дейности по планиране и проектиране на разширяването (оптимизацията);
  • Дейности по изграждане на нови мониторингови пунктове, включително за мониторинг в трансгранични водни тела;
  • Дейности по оборудване на съществуващи и на новоизградени пунктове с измервателни устройства и устройства за автоматично съхранение и/или предаване на данните, съгласно разработените обосновки

2. Дейности по доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за мониторинг на количеството на повърхностните води:

  • Дейности по планиране и проектиране на разширяването (оптимизацията);
  • Дейности по изграждане на мониторингови пунктове и елементите към тях.

3. Дейности по закупуване на уреди за измерване на място - преносими хидрометрични витла, кабелни хидрометрични уредби, нивомери, устройства за съхранение на данни и др.

4. Дейности за провеждане и участие в мероприятия;

5. Дейности по техническа помощ при подготовка на проекта.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 15 000 000 лв. (петнадесет милиона лева).

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16.00 ч. на 30.12.2016 г.

Проект по процедурата може да бъде подаден от кандидата единствено чрез попълване и подписване с електронен подпис на уеб-базиран формуляр за кандидатстване в Информационна система за управление и наблюдение 2020 на адрес http://eumis2020.government.bg/.

Насоки за кандидатстване от 24 юни 2016 г.

Заповед N РД-ОП-1/05.01.2017 г. за прекратяване на производство по предоставяне на БФП

Покана за кандидатстване

Приложения към насоките

Заповед от 24.06.2016 г.

Справка за получени предложения и възражения

« Назад