За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-1.011 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“

Дата на обявяване: 30 август 2016
Крайна дата за подаване на документи: 31 януари 2017

Министерство на околната среда и водите обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.0011 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“.

Конкретeн бенефициент по процедурата e Министерство на здравеопазването като административен орган по ръководството и управлението на националната здравна система и контрол върху дейността й, включително по отношение на Държавния здравен контрол (ДЗК). По силата на чл. 155 а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (ЗВ) Министърът на здравеопазването провежда мониторинг и контрол на качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели, а органите на ДЗК – РЗИ и  Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) са второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването.

Цел на процедурата е привеждане на обхвата и честотата на мониторинга на качеството на питейните води, провеждан от органите на ДЗК, в пълно съответствие с изискванията на европейското и национално законодателство. Чрез процедурата ще бъде закупено оборудване за лаборатории от системата на  ДЗК за провеждане мониторинг на качеството на питейните води в отговор на препоръки за България от обобщаващ доклад на Европейската комисия (ЕК) от 16 юни 2014 г. за качеството на питейната вода в Европейския съюз (ЕС), разглеждащ докладите на държавите членки за периода 2008-2010 г., предоставени съгласно Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година за качеството на водите, предназначени за консумация от човека (Директива 98/83/ЕО), http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html (Доклад на ЕК (COM(2014) 363 final). Органите на ДЗК ще бъдат подпомогнати и за изпълнение на задълженията, произтичащи от Директива 2013/51/Евратом на Съвета от 22 октомври 2013 година за определяне на изисквания за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека (Директива на Съвета 2013/51/Евратом).

Очакваният резултат от процедурата е  подобрен капацитет на 10 лаборатории - на НЗРРЦ и 9 РЗИ, за осъществяване на мониторинг на качеството на питейните води, в пълно съответствие и в пълен обем с изискванията на европейското и националното законодателство.

Проектът ще се изпълняват на територията на Република България.

Допустима по процедурата е дейността - доставка на необходимото оборудване, техника и/или софтуер  за  обновяване и модернизиране на лаборатории на органи на ДЗК за осигуряване на мониторинг за качеството на питейните води, като: ICP–MS, газ-хроматографска система (GS/MS), течно-хроматографска система (HPLC/MS), йонно-хроматографска система, нискофонова алфа/бета броячна система, алфа-спектрометрична система, нискофонова гама-спектрометрична система, нискофонов течносцинтилационен спектрометър, спектрофотометрична система, радонометър с активен измерител на радон, микро-вълнова пещ с високо налягане и др.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 10 000 000 лв. (десет милиона лева).

Крайният срок за представяне на проектно предложение е 31.01.2017 г., 16:00 ч.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) на адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Покана за представяне на проектно предложение по процедурата

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Заповед от 30.08.2016

Насоки за кандидатстване от 30.08.2016

Справка за получени предложения и възражения от 30.08.2016 г.


« Назад