За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-3.006 „Повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000“

Дата на обявяване: 22 февруари 2017
Крайна дата за подаване на документи: 30 септември 2017

Министерство на околната среда и водите обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-3.006 „Повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000“ с конкретен бенефициент по процедурата - дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерство на околната среда и водите.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 4 300 000 лева, с осигурено финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и със средства от националния бюджет.

Целта на процедурата е да се постигне уеднаквяване на нивото на първоначална информираност, да се надгради осведомеността и да се предостави актуална и експертна информация на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000. С процедурата се цели и актуализиране на Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД), съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

Основни допустими дейности по процедурата са провеждане на три национални информационни кампании за представяне на ползите, които предоставя мрежата Натура 2000 и провеждане на три годишни форуми по актуални теми, касаещи мрежата Натура 2000, както и актуализиране на НПРД.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 30.09.2017 г., 16.00 ч.

Проектно предложение по процедурата може да бъде подадено от кандидата чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) на адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Покана за участие

Заповед за утвърждаване на насоки за кандидатстване от 22.02.2017 г.

Насоки за кандидатстване

Приложения към насоките за кандидатстване:

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Разяснения на УО от 13.09.2017 г.

Писмо на МФ с вх. № 04-00-107/25.01.2017 г. относно съответствието на документите с правилата за държавни помощи

Писмо на МФ с вх. № 04-00-198/13.02.2017 г. относно съответствието на документите с правилата за държавни помощи

« Назад