За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-3.005 „Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони“

Дата на обявяване: 21 март 2017
Крайна дата за подаване на документи: 02 май 2017

Министерство на околната среда и водите обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-3.005 „Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони“ с конкретен бенефициент по процедурата - дирекция „Национална служба за защита на природата“ в Министерство на околната среда и водите.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 11 734 980 лева, с осигурено финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и със средства от националния бюджет.

Целта на процедурата завършване изграждането на мрежата Натура 2000 в морска среда.

Основни допустими дейности по процедурата са разработване/актуализиране на методики за картиране на морски природни местообитания и видове и на методики за определяне на природозащитно им състояние, провеждане на проучвания, научни изследвания и извършване на картиране на морски природни местообитания, местообитания на видове, oпределяне/актуализиране на природозащитно състояние на морски природни местообитания и видове, изготвяне на документация, съгласно чл. 8 от ЗБР с предложения за обявяване на нови и/или промени в съществуващи защитени зони от мрежата Натура 2000.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 02.05.2017 г., 16.00 ч.

Проектно предложение по процедурата може да бъде подадено от кандидата чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) на адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Покана за кандидатстване от 21.03.2017 г.

Заповед за утвърждаване на насоките от 21.03.2017 г.

Приложения към заповедта за утвърждаване на насоките за кандидатстване:

-        Приложения към част "условия за кандидатстване";

-        Приложения към част "условия за изпълнение"

Писмо на МФ с вх. № 04-00-106/26.01.2017 г. относно съответствието на документите с правилата за държавни помощи

Писмо на МФ с вх. № 04-00-197/13.02.2017 г. относно съответствието на документите с правилата за държавни помощи

Писмо на МФ с вх. № 04-00-1347/10.03.2017 г. относно съответствието на документите с правилата за държавни помощи

 

 

 


« Назад