За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-1.012 „Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води“

Дата на обявяване: 23 март 2017
Крайна дата за подаване на документи: 09 май 2017

Министерство на околната среда и водите обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.012 „Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води“.

Конкретен бенефициент по процедурата е Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), която е администрация към министъра на околната среда и водите.

Изпълнителната агенция по околна среда (Съгласно Закона за водите и Наредба №1 за мониториринг на водите) извършва мониторинга на химичното състояние на подземните водни тела. ИАОС провежда лабораторни и полеви изследвания за определяне на състоянието на водите (повърхностни и подземни); провежда мониторинг на водите и поддържа информационна система за мониторинг на водите на национално ниво.

Целта на процедурата е подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води чрез оптимизиране и разширяване на мрежите за мониторинг, с оглед подобряване на тяхната ефективност. Резултатът от процедурата ще е установяване на оптимизирана мрежа и програма за мониторинг на химичното състояние на подземните водни тела.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Проектът ще се изпълнява на територията на Република България от ИАОС.

Основни допустими дейности по процедурата са:

1. Проучване химичното състояние на подземните водни тела на територията на Република България за целите на характеризирането им и оценка на въздействието от човешката дейност върху тях, както и за целите на планиране на мониторинга за Третите ПУРБ, проучвания във връзка с осигуряване на информация за геохимичните процеси и преноса на вещества в подземни водни тела, в които мониторинговите данни за определяне на фонови и прагови стойности са оскъдни (изискване на директива 2014/80/ЕС) и извършване на допълнителни пробовземания и изпитвания на водни проби от подземни води, както и преглед, прехвърляне и/или довъвеждане на наличните данни за собствен мониторинг на подземни води;

2. Планиране и проектиране на разширяването (оптимизацията) на мониторинговата мрежа, в съответствие с одобрената Методика за планиране на мрежите и програмите за мониторинг на подземните води;

3. Проучване в процеса на изграждане на съоръжения за подземни води, подготовка на документация за проучването и изграждане на нови мониторингови пунктове за подземни води и/или възстановяване на съществуващи такива във водни тела, повлияни или в риск да бъдат повлияни от човешката дейност, както и в трансгранични водни тела, включително ограждането им и, при необходимост, проектиране и изграждане на инфраструктура за осигуряване на достъп само до пунктове за целите на мониторинга;

4. Оборудване на съществуващи и на новоизградени пунктове за мониторинг на подземните води с устройства за измерване, автоматично съхранение и/или предаване на данните, съгласно разработените проекти, вкл. закупуване на преносимо оборудване за измерване на място и за прочерпване на сондажи;

5. Дейности за провеждане и участие в мероприятия;

6. Дейности за техническа помощ при подготовка на проекта.

Максималният размер  на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 15 000 000 лв. (петнадесет милиона лева).

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 45 (четиридесет и пет) календарни дни от датата на обявяване на процедурата, 16:00 часа.

Проект по процедурата може да бъде подаден от кандидата единствено чрез попълване и подписване с електронен подпис на уеб-базиран формуляр за кандидатстване в Информационна система за управление и наблюдение 2020 на адрес http://eumis2020.government.bg/.

Покана за кандидатстване от 23.03.2017 г.

Заповед за утвърждаване на насоките за кандидатстване от 23.03.2017 г.

Приложения към заповедта за утвърждаване на насоките за кандидатстване:

-         Приложения към част "условия за кандидатстване";

-         Приложения към част "условия за изпълнение".

Разяснения на УО от 07.04.2017 г.

Заповед №РД-ОП-47/11.05.2017 г. за прекратяване на № BG16M1OP002-1.012 „Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по отношение на конкретен бенефициент – Изпълнителна агенция  по околна среда и водите.

« Назад