За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-2.006 „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“

Дата на обявяване: 27 септември 2017
Крайна дата за подаване на документи: 02 януари 2018

Министерство на околната среда и водите обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.006 „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци.

Конкретните бенефициенти по процедурата са общо 22 общини от 4 Регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО):

  1. РСУО Асеновград с общини Асеновград, Лъки, Първомай, Садово и Куклен;
  2. РСУО Златица с общини Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч;
  3. РСУО Елхово с общини Елхово и Болярово;
  4. РСУО Шумен с общини Шумен, Велики Преслав, Венец, Каолиново, Каспичан, Нови Пазар, Смядово и Хитрино.

Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Очакваният резултат от изпълнение на мерките по процедурата, съвместно с други мерки по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, е до 2018 г. да бъде осигурен допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци най-малко 20 000 т/год., а до 2023 г. - 105 000 т/год. По този начин ще се допринесе за намаляване количеството на депонираните битови отпадъци, в т.ч. на зелените и биоразградимите, с 12,27 %.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Допустими за финансиране по процедурата са следните дейности:

1. Дейности, свързани с подготовката на проект за изграждане на инсталация/инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, вкл. за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстващата инфраструктура, необходима за експлоатация на съответната инсталация, както и на съоръженията и техниката за разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци, както и на съдовете за събиране на биоотпадъците при източника на образуване и на специализираните транспортни средства (в т.ч. изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване; устройствено планиране; идейно/работно проектиране на инсталация/инсталации за компостиране; идейно/работно проектиране на съпътстващата инфраструктура; дейности, свързани с провеждане на процедури с цел издаване на административни актове по законодателството за околна среда и др.);

2. Дейности, свързани с подготовката на проект за изграждане на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, вкл. за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстващата инфраструктура, необходима за експлоатацията на съответната инсталацията за предварително третиране (в т.ч. изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване; устройствено планиране; идейно/работно проектиране на инсталация за предварително третиране; идейно/работно проектиране на съпътстващата инфраструктура; дейности, свързани с провеждане на процедури с цел издаване на административни актове по законодателството за околна среда и др.);

3. Изготвяне на анализ разходи-ползи, финансови анализи и изследвания;

4. Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки;

5. Строителни и монтажни работи, надзор и други дейности във връзка с изграждането на инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, включително необходимата съпътстваща инфраструктура (напр. за електроснабдяване, път за достъп до площадката, за водоснабдяване, канализация) за експлоатация на съответната инсталация, която обслужва само изгражданите обекти;

6. Строителни и монтажни работи, надзор и други дейности във връзка с изграждането на инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително необходимата съпътстваща инфраструктура (напр. за електроснабдяване, път за достъп до площадката, за водоснабдяване, канализация) за експлоатация на съответната инсталация, която обслужва само изгражданите обекти;

7. Дейности, свързани с придобиването на земя или учредяването на право на строеж и други ограничени вещни права.

8. Доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатацията на изградените съоръжения и инсталации;

9. Доставка на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци, в т.ч. и на съдове (само на предназначени за многократно използване) за събиране на биоотпадъците при източника на образуване и на специализирани транспортни средства;

10. Организация и управление на проекта.

11. Експертни анализи, аналитични документи, обосновки, проучвания, информации, които са общи за проектното предложение.

12. Информация и комуникация.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и с национални средства. Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата чрез директно предоставяне на БФП за всички одобрени проектни предложения е 35 000 000 лв. (тридесет и пет милиона лева), от които средства от ЕФРР в размер на 85 % -  29 750 000  лв. (двадесет и девет милиона седемстотин и петдесет хиляди лева) и национално съ-финансиране в размер на 15% - 5 250 000,00  лв. (пет милиона двеста и петдесет хиляди лева).  По процедурата не е предвиден минимален размер на БФП за конкретен проект.

Безвъзмездна финансова помощ по процедурата ще бъде предоставяна за проектни предложения, всяко от които задължително трябва да включва най-малко 1 бр. инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци с капацитет между 2 000 и 20 000 т/год. включително, както и само 1 бр. инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с капацитет до 80 000 т/год.

Допустими за финансиране са само следните видове инсталации (самостоятелно или при комбинация между тях) за компостиране:

- система за компостиране в редове без аерация, или

- системи за компостиране в открити или покрити редове с улеи и принудителна аерация, или

- системи за компостиране в открити клетки с или без навес.

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция. Инсталацията за предварително третиране, която е включена в проектното предложение, трябва да осигурява намаляване на количеството отпадък, което ще се депонира с поне 50 % спрямо количеството (теглото) на входящия поток на отпадъците.

Максималният срок за изпълнение на всеки проект е 35 месеца, от които 30 месеца са за физическото изпълнение на дейностите по проекта.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 2 януари 2018 г. (вторник), 18.30 часа.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) на адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Покана за участие в процедурата от 27.09.2017 г.

Заповед за утвърждаване на насоките за кандидатстване от 27.09.2017 г.

Приложения към заповедта за утвърждаване на насоките за кандидатстване:

-         Приложения към част "условия за кандидатстване";

-         Приложения към част "условия за изпълнение".

Разяснения на УО от 12.10.2017 г.

Разяснения на УО от 23.10.2017 г.

Разяснения на УО от 26.10.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ - Обобщени цени на рециклируеми отпадъци от 8 РСУО в България за периода януари-септември 2017 г.

« Назад