За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Обяви с изтекъл срок


BG16M1OP002-2.007 „Завършване на проект "Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл. изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране

Дата на обявяване: 29 септември 2017
Крайна дата за подаване на документи: 02 януари 2018

Министерство на околната среда и водите обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.007 „Завършване на проект "Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл. изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци““.

Конкретeн бенефициент по процедурата за подаване на едно проектно предложение са заедно трите общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) Севлиево – общини Севлиево, Дряново и Сухиндол.

Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на биоотпадъци.

Очакваният резултат от изпълнение на мерките по процедурата е за принос с общо 3 900 т/год. към осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци най-малко 20 000 т/год. до 2018 г., а до 2023 г. - 105 000 т/год.

Проектът ще се изпълнява на територията на Република България.

С Анекс № 1-Д-33-39/04.12.2015 г. към Споразумение № Д-33-39/31.10.2014 г. общините Севлиево, Дряново и Сухиндол приемат резултатите от изпълнението на Етап І и Етап ІІ от Договор № Д-33-10/30.04.2014 г., както и машини и оборудване, закупени в изпълнение на договора. Неразделна част от анекса са приложения - опис на резултатите от изпълнението на Етап І и Етап ІІ; опис машини и оборудване за доставка; параметри и изисквания към площадките за съхранение на машините и оборудването, доставени от Консорциум „Екорп-Биокомп“.

Договор № Д-33-10/30.04.2014 г. с предмет „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл. изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци” е сключен между Министерство на околната среда и водите (МОСВ)  и  Дружество ЗЗД - Консорциум ЕКОРП – БИОКОМПП и включва общо ІV етапа за изпълнение. Средствата са осигурени по Оперативна програма "Околна среда 2007 г. – 2013 г.".

Като част от изпълненото по договора са:

- доклад за оценката и анализа на съществуващото състояние на отпадъците в регион Севлиево и потенциала за разделно събиране и компостиране на биоотпадъците от различните източници на образуване за период от 10 години;

- модел на децентрализирано управление на биоотпадъците в регион Севлиево;

- изготвени и одобрени устройствени планове, изготвени и одобрени работни проекти за 2 компостиращи инсталации за регион Севлиево с общ капацитет от 3900 т/год. съгласно одобрени работни проекти, както и частична доставка на необходима техника и оборудване за двете инсталации.

При прекратяването на договора не са изпълнявани строителни дейности, както и не са доставени (1) съдове и специализирана техника за разделно събиране на биоотпадъците и за тяхното транспортиране и (2) част от мобилна и друга техника за площадките за компостиране, което е предвидено като част от дейностите по етап ІІІ от Договор № Д-33-10/30.04.2014 г. Не  са изпълнявани дейности по етап ІV от този договор.

Допустимите дейности по настоящата процедура са за изпълнение на етапи III и IV по Договор № Д-33-10/30.04.2014 г., които трябва да бъдат изпълнени едновременно, а не последователно. Допустимите дейности са:

1. Проучвания, анализи, обосновки и информации, необходими за подготовката на проектното предложение.

2. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки.

3. Изготвяне на анализ разходи-ползи, финансови анализи и изследвания.

4. Строителни и монтажни работи, надзор и други дейности във връзка с изграждането поотделно на две компостиращи инсталации съгласно изготвени и одобрени работни проекти като част от етап ІІ от Договор № Д-33-10/30.04.2014 г. с издадени разрешения за строеж.

5. Дейности, свързани с изграждане на съпътстваща инфраструктура (само електропровод),  отговаряща на изискванията по процедурата, която обслужва само изгражданата инсталация за компостиране в община Севлиево.

6. Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на биоотпадъци, на специализирани транспортни средства и машини, вкл. мобилни съгласно изготвените работни проекти в етап ІІ от Договор № Д-33-10/30.04.2014 г., с изключение на доставеното и предадено вече оборудване и техника като част от изпълнението на етап ІІІ от същия договор.

7. Дейности, свързани с обособяване на площадки за компостиране на място.

8. Обучение, съгласно предвидените в етап ІV от Договор № Д-33-10/30.04.2014 г. дейности.

9. Организация и управление.

10. Информация и комуникация.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и с национални средства. Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата чрез директно предоставяне на БФП за проектното предложение е 1 900 000 лв. (един милион и деветстотин хиляди лева), от които средства от ЕФРР в размер на 85 % -  1 615 000 лв. (един милион шестстотин и петнадесет хиляди лева) и национално съ-финансиране в размер на 15% - 285 000 лв. (двеста осемдесет и пет хиляди лева).

По процедурата не е предвиден минимален размер на БФП за проекта.

Максималният срок за изпълнение на проекта е 17 месеца, от които 12 месеца са за физическото изпълнение на дейностите по проекта.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 2 януари 2018 г. (вторник), 18.30 часа.

Проектното предложение по процедурата може да бъде подадено от кандидата чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) на адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Покана за участие в процедурата от 29.09.2017 г.

Заповед за утвърждаване на насоките за кандидатстване от 29.09.2017 г.

Приложения към заповедта за утвърждаване на насоките за кандидатстване:

-         Приложения към част "условия за кандидатстване";

-         Приложения към част "условия за изпълнение";

- Други приложения - приложенията са достъпни чрез публичния модул на  ИСУН2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/91d86661-1ea1-4fdf-b8e3-1a383a99dec6"

« Назад