За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Актуални обяви


BG161PO005/08/3.0/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България

Дата на обявяване: 03 ноември 2008
Крайна дата за подаване на документи: 15 януари 2009

ОБЯВА

ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР НА ПРОЕКТИ С ОПРЕДЕЛЕН СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013г."

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г". - BG161PO005/08/3.0/01/05 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България"

Процедурата по своята същност е открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за представяне на проектни предложения.

Потенциални бенефициенти по настоящата процедура са:

 • Регионални инспекции за околна среда и води;
 • Дирекции на национални паркове;
 • Дирекции на природни паркове;
 • Регионални дирекции по горите;
 • Общински администрации;
 • Нестопански организации - регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Конкретна цел на процедура BG161PO005/08/3.0/01/05 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България" е опазване, поддържане и където е необходимо, възстановяване на ценни местообитания и видове, включително и такива предмет на опазване от националната екологична мрежа.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите трябва да се изпълняват на територията на Република България.

Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани по настоящата процедура са:

 • Дейности за опазване, поддържане и където е необходимо възстановяване на местообитания и/или популации на видове, включително изграждане на съоръжения, които допринасят за това и ако е необходимо биологични и екологични проучвания, пряко свързани с управлението на популациите на тези видове;
 • Дейности, имащи за цел ограничаване на негативното влияние на инвазивни видове;
 • Дейности, целящи смекчаване на влиянието на климатичните промени върху биологичното разнообразие;
 • Дейности, предвидени за изпълнение в одобрени планове за управление на защитени територии или планове за действие на видове;
 • Инвентаризация на горите на територията на резервати и поддържани резервати;
 • Дейности по информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура (изграждане/ реконструкция/ оборудване на посетителски информационни центрове, еко-пътеки, маркировки и т.н.).

Проектните предложения могат да включват една или комбинация от няколко дейности, изброени по-горе и конкретизирани по компоненти в Насоките за кандидатстване по настоящата процедура. Всички дейности, включени в проектните предложения на кандидатите, следва да са пряко свързани с опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедура "BG161PO005/08/3.0/01/05 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България" е 13 098 930 лева (тринадесет милиона деветдесет и осем хиляди и деветстотин и тридесет лв.)

Пълният комплект на документите, свързани с кандидатстването, включващ Насоки за кандидатстване, Формуляр за кандидатстване и приложенията към тях са публикувани на следния Интернет адрес: www.ope.moew.government.bg, както и на www.eufunds.bg.

Проектните предложения се подават всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа до 15 януари 2009 г.

Проектните предложения се подават в Министерство на околната среда и водите, Дирекция "Кохезионна политика за околна среда", Отдел "Управление и оценка на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000

Приложения:

 1. Заповед за изменение на процедурата
 2. Въпроси и отговори
 3. Насоки за кандидатстване
 4. Приложения към Насоки за кандидатстване
 5. Договор или заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

« Назад