За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Актуални обяви


BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци"

Дата на обявяване: 21 октомври 2016
Крайна дата за подаване на документи: 21 април 2017

Краен срок за искания на разяснения – до 16.00 часа на 31 март 2017 г.

Министерство на околната среда и водите обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

Конкретните бенефициенти по процедурата са общо 118 общини от следните 26 регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО):

 1. РСУО Пазарджик с общини Пазарджик, Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово, Септември;
 2. РСУО Асеновград с общини Асеновград, Лъки, Първомай, Садово, Куклен;
 3. РСУО Оряхово с общини Оряхово, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Мизия, Хайредин, Кнежа;
 4. РСУО Ловеч с общини Ловеч, Летница, Угърчин;
 5. РСУО Троян с общини Троян, Априлци;
 6. РСУО Гоце Делчев  с общини Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово;
 7. РСУО Сандански с общини Сандански, Кресна, Струмяни;
 8. РСУО Мадан с общини Мадан, Златоград, Неделино;
 9. РСУО Созопол с общини Созопол, Приморско, Царево;
 10. РСУО Омуртаг  с общини Омуртаг, Котел, Върбица, Антоново;
 11. РСУО Севлиево с общини Севлиево, Сухиндол, Дряново;
 12. РСУО Костинброд с общини Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Своге, Сливница;
 13. РСУО Дупница  с общини Дупница, Бобовдол, Кюстендил, Невестино, Сапарева баня, Трекляно;
 14. РСУО Благоевград с общини Благоевград, Симитли, Бобошево, Кочериново, Рила;
 15. РСУО Златица с общини Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар, Челопеч;
 16. РСУО Провадия с общини Провадия, Аврен, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Суворово, Бяла, Област Варна;
 17. РСУО Ботевград с общини Ботевград, Етрополе, Правец;
 18. РСУО Кърджали с общини Кърджали, Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград,  Момчилград, Черноочене, Ивайловград;
 19. РСУО Петрич с община Петрич ;
 20. РСУО Разград с общини Разград, Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян;
 21. РСУО Доспат с общини Доспат, Сатовча, Борино, Девин, Сърница;
 22. РСУО Смолян с общини Смолян, Баните, Чепеларе;
 23. РСУО Горна Малина с общини Горна Малина, Елин Пелин;
 24. РСУО Елхово с общини Елхово, Болярово;
 25. РСУО Шумен с общини Шумен, Велики Преслав, Венец, Каолиново, Каспичан, Нови Пазар, Смядово, Хитрино;
 26. РСУО Рудозем с община Рудозем.

Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Очакваният резултат от изпълнение на мерките по процедурата, съвместно с други мерки по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, е до 2018 г. да бъде осигурен допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци най-малко 20 000 т/год., а до 2023 г. - 105 000 т/год. По този начин ще се допринесе за намаляване количеството на депонираните битови отпадъци, в т.ч. на зелените и биоразградимите, с 12,27 %.

Ще се подпомогне и изпълнението на задължението на България като държава – членка на Европейския съюз, произтичащо от чл. 6 от Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци, за приемането на мерки да се депонират само отпадъци, които вече са били третирани.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Допустими по процедурата са следните дейности:

1. Дейности, свързани с подготовката на проект за изграждане на инсталация/инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, вкл. за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстващата инфраструктура, необходима за експлоатация на съответната инсталация, както и на съоръженията и техниката за разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци, както и на съдовете за събиране на биоотпадъците при източника на образуване и на специализираните транспортни средства (в т.ч. изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване; устройствено планиране; идейно/работно проектиране на инсталация/инсталации за компостиране; идейно/работно проектиране на съпътстващата инфраструктура; дейности, свързани с провеждане на процедури с цел издаване на административни актове по законодателството за околна среда и др.);

2. Дейности, свързани с подготовката на проект за изграждане на инсталация/инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, вкл. за определяне на броя и вида на необходимото оборудване и съпътстващата инфраструктура, необходима за експлоатацията на съответната инсталацията за предварително третиране (в т.ч. изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване; устройствено планиране; идейно/работно проектиране на инсталация/инсталации за предварително третиране; идейно/работно проектиране на съпътстващата инфраструктура; дейности, свързани с провеждане на процедури с цел издаване на административни актове по законодателството за околна среда и др.);

3. Изготвяне на анализ разходи-ползи, финансови анализи и изследвания;

4. Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки;

5. Строително-монтажни работи, надзор и други дейности във връзка с изграждането на инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци, включително необходимата съпътстваща инфраструктура (напр. за електроснабдяване, път за достъп до площадката, за водоснабдяване, канализация) за експлоатация на съответната инсталация, която обслужва само изгражданите обекти;

6. Строително-монтажни работи, надзор и други дейности във връзка с изграждането на инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, включително необходимата съпътстваща инфраструктура (напр. за електроснабдяване, път за достъп до площадката, за водоснабдяване, канализация) за експлоатация на съответната инсталация, която обслужва само изгражданите обекти;

7. Дейности, свързани с придобиването на земя или учредяването на право на строеж и други ограничени вещни права.

8. Доставка на оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатацията на изградените съоръжения и инсталации;

9. Доставка на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци, в т.ч. и на съдове (само на предназначени за многократно използване) за събиране на биоотпадъците при източника на образуване и на специализирани транспортни средства;

10. Организация и управление на проекта.

11. Експертни анализи, аналитични документи, обосновки, проучвания, информации, които са общи за проектното предложение.

12. Информация и комуникация.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и с национални средства. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 169 014 132,52 лв. (сто шестдесет и девет милиона четиринадесет хиляди сто тридесет и два лева и петдесет и две стотинки).

Безвъзмездна финансова помощ по процедурата ще бъде предоставяна за проектни предложения, всяко от които задължително трябва да включва най-малко 1 бр. инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци с капацитет между 2 000 и 20 000 т/год. включително, както и 1 бр. инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с капацитет до 80 000 т/год.

Допустими за финансиране са само следните видове инсталации за компостиране:

- система за компостиране в редове без аерация, или

- системи за компостиране в открити или покрити редове с улеи и принудителна аерация, или

- системи за компостиране в открити клетки с или без навес.

Допустими за финансиране са инсталации за предварително третиране, които осигуряват отделяне на възможно най-голямо количество отпадъци от потока смесено събрани битови отпадъци, които впоследствие ще бъдат подложени на рециклиране и оползотворяване, както и на стабилизиране на биологичната фракция. Всяка една инсталация за предварително третиране, която е включена в проектното предложение, трябва да осигурява намаляване на количеството отпадък, което ще се депонира с поне 50 % спрямо количеството (теглото) на входящия поток на отпадъците.

 

Максималният срок за изпълнение на всеки проект, е 35 месеца, от които 30 месеца са за физическото изпълнение на дейностите по проекта.

Крайният срок за представяне на проектно предложение е до 21.04.2017 г. (петък), 16.00 часа.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) на адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Покана за участие в процедурата от 21.10.2016 г.

Заповед за утвърждаване на насоките за кандидатстване от 21.10.2016 г.

Приложения към заповедта за утвърждаване на насоките за кандидатстване:

-         Приложения към част "условия за кандидатстване";

-         Приложения към част "условия за изпълнение".

Разяснение на УО по процедурата от 25.11.2016 г.

Разяснение на УО по процедурата от 02.12.2016 г.

Разяснение на УО по процедурата от 15.12.2016 г.

Разяснение на УО по процедурата от 23.01.2017 г.

Разяснение на УО по процедурата от 20.02.2017 г.

Разяснение на УО по процедурата от 02.03.2017 г.

Разяснение на УО по процедурата от 17.03.2017 г.

Разяснение на УО по процедурата от 27.03.2017 г.

Разяснение на УО по процедурата от 31.03.2017 г.

Разяснение на УО по процедурата от 07.04.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ – за изготвяне на анализите разходи-ползи за проектните предложения

Заповед №РД-ОП-66 от 06.07.2017г. за прекратяване на производството по отношение на конкретния бенефициент – водеща община Шумен в партньорство с общините Велики Преслав, Смядово, Хитрино, Каспичан, Каолиново, Венец и Нови пазар, подал проектно предложение „Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО Шумен“, регистрирано с № BG16M1OP002-2.002-0018 в „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г.“ (ИСУН 2020)

Заповед №РД-ОП-67 от 06.07.2017г. за прекратяване на производството по отношение на конкретния бенефициент – водеща община Шумен в партньорство с общините Велики Преслав, Смядово, Хитрино, Каспичан, Каолиново, Венец и Нови пазар, подал проектно предложение „Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на общините от РСУО Шумен“, регистрирано с № BG16M1OP002-2.002-0019 в ИСУН 2020

Заповед NoРД-ОП-69/07.07.2017год. за прекратяване на производството по отношение на конкретния бенефициен - водеща община Асеновград в партньорство с общините Първомай, Куклен, Лъки и Садово, подал проектно предложение „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по ос 2 на ОПОС 2014­2020 на РСУО – регион Асеновград”, регистрирано с NoBG16M1OP002-2.002-0020  в „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г.“ (ИСУН 2020)

Заповед №РД-ОП-74 от 28.07.2017 г. за прекратяване на производството по отношение на конкретния бенефициент – водеща община Девня в партньорство с общини Аврен, Бяла, Дългопол, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи Дол и Ветрино, подал проектно предложение „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци общини Аврен, Бяла, Дългопол, Девня, Долни Чифлик, Провадия, Суворово, Вълчи Дол и Ветрино”, регистрирано с №BG16M1OP002-2.002-0014 в „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г.“ (ИСУН 2020).

Заповед №РД-ОП-70 от 12.07.2017 г. за прекратяване на производството по отношение на конкретния бенефициент – водеща община Златица в партньорство с общини Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар, Челопеч, подал проектно предложение „Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци
на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч”, регистрирано с №BG16M1OP002-2.002-0021 в „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г.“ (ИСУН 2020).

« Назад