За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Актуални обяви


BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“

Дата на обявяване: 05 септември 2017
Крайна дата за подаване на документи: 28 май 2018

Първи краен срок за подаване на документи: 27.11.2017 г., 18.30 часа;

Министерство на околната среда и водите обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“.

Конкретните бенефициенти по процедурата са общо 39 общини от 7 Регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО), при съобразяване на принадлежността им към РСУО по индикативния списък по Приложение № 2 на НПУО:

1. РСУО Карлово с общини Карлово, Хисаря и Сопот;

2. РСУО Пловдив-Шишманци с общини Пловдив, Брезово и Раковски;

3. РСУО Харманли с общини Харманли, Любимец, Маджарово, Свиленград, Симеоновград, Стамболово и Тополовград;

4. РСУО Монтана с общини Монтана, Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Криводол, Чипровци и Якимово;

5. РСУО Цалапица с общини Родопи, Калояново, Кричим, Перущица, Марица, Стамболийски и Съединение;

6. РСУО Враца с общини: Враца и Мездра;

7. РСУО Ямбол с общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Стралджа и Тунджа.

Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци. Очакваният резултат от изпълнение на мерките по процедурата, съвместно с други мерки по приоритетна ос 2 „Отпадъци“, е до 2018 г. да бъде осигурен допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци най-малко 20 000 т/год., а до 2023 г. - 105 000 т/год. По този начин ще се допринесе за намаляване количеството на депонираните битови отпадъци, в т.ч. на зелените и биоразградимите, с 12,27 %.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Допустими за финансиране по процедурата са следните дейности:

1. Дейности, свързани с подготовката и изпълнението на подаденото проектно предложение, в т.ч.:

а) изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване, вкл. за определяне на броя и вида на необходимото оборудване за компостиращата инсталация; за определяне на необходимата съпътстваща инфраструктура за експлоатация на компостиращата инсталация; за определяне на съоръженията и техниката за разделно събиране на зелените и/или биоразградимите битови отпадъци, в т ч. на съдовете за събиране на биоразградимите отпадъци при източника на образуване и на специализираните транспортни средства;

б) устройствено планиране;

в) идейно/работно проектиране на проект на компостираща инсталация;

г) идейно/работно проектиране на съпътстващата инфраструктура;

д) дейности, свързани с провеждане на процедури и подготовка на документация с цел издаване на административни актове по законодателството за околна среда;

е) други проучвания, анализи, обосновки, информации и дейности, необходими за подготовката на проекта;

2. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки;

3. Изготвяне на анализ разходи-ползи (ако е необходимо), финансови анализи и изследвания;

4. Строителни и монтажни работи, надзор и други дейности във връзка с изграждането на компостираща инсталация;

5. Дейности, свързани с изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. електропровод, път за достъп до площадката, водопровод, канализация), която обслужва само изграждания обект;

6. Дейности, свързани с придобиването на земя или учредяването на право на строеж и други ограничени вещни права;

7. Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатацията на изградените съоръжения и инсталация;

8. Доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци, в т.ч. и на съдове (само на предназначени за многократно използване) за събиране на зелени и/или биоразградими отпадъци при източника на образуване и на специализирани транспортни средства;

9. Организация и управление на проекта;

10. Информация и комуникация.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и с национални средства. Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата чрез директно предоставяне на БФП за всички одобрени проектни предложения е 50 000 000 лв. (петдесет милиона лева). По процедурата не е предвиден минимален размер на БФП за конкретен проект.

БФП ще бъде предоставяна за проектни предложения, всяко от които задължително трябва да включва само 1 бр. инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци с капацитет между 2 000 и 20 000 т/год. включително (като тегло на зелени и/или биоразградими битови отпадъци на вход инсталация).

Допустими за финансиране са само следните видове инсталации (самостоятелно или при комбинация между тях) за компостиране:

- система за компостиране в редове без аерация, или

- системи за компостиране в открити или покрити редове с улеи и принудителна аерация, или

- системи за компостиране в открити клетки с или без навес.

Максималният срок за изпълнение на всеки проект, е 24 месеца, от които 19 месеца са за физическото изпълнение на дейностите по проекта.

Определени са два крайни срока за подаване на проектни предложения по процедурата, както следва:

до 27 ноември 2017 г. (понеделник), 18.30 часа – за проектни предложения, по които кандидат са общини (само една община или при кандидатстване заедно с други общини) с подготвени документи при кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.001 (общини Карлово, Пловдив, Раковски, Харманли, Свиленград, Монтана, Берковица (с партньор Вършец), Лом, Кричим, Марица Стамболийски и Сливен) и други общини от таблица № 2 от насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“, които имат необходимата за целите на кандидатстването проектна готовност и подготвена документация;

до 28 май 2018 г. (понеделник), 18.30 часа – за проектни предложения, по които кандидат са останалите общини от таблица № 2 на насоките за кандидатстване, част „условия за кандидатстване“, които не са подали проектно предложение до края на първия краен срок.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) на адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Покана за участие в процедурата от 05.09.2017 г.

Заповед за утвърждаване на насоките за кандидатстване от 05.09.2017 г.

Приложения към заповедта за утвърждаване на насоките за кандидатстване:

-       Приложения към част "условия за кандидатстване";

-       Приложения към част "условия за изпълнение".

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ - указания за попълване на масов баланс на отпадъците за процедура чрез директно предоставяне "Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци"

Разяснения на УО от 02.11.2017 г.

Разяснения на УО от 01.12.2017 г.

Заповед №РД-ОП-36 от 11.04.2018г. за прекратяване на производството по отношение на конкретния бенефициент –  община Раковски, подал проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на Община Раковски“ , регистрирано с №BG16M1OP002-2.005-0003 в „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г.“ (ИСУН 2020).

Разяснения на УО от 27.04.2018 г.

Заповед №РД-ОП-42 от 03.05.2018г. за прекратяване на производството по отношение на конкретния бенефициент –  община Кричим, подал проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Кричим“ , регистрирано с №BG16M1OP002-2.005-0004 в „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г.“ (ИСУН 2020)

Заповед №РД-ОП-67 от 19.07.2018г. за прекратяване на производството по отношение на конкретния бенефициент –  община Сливен, подал проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Сливен“ , регистрирано с №BG16M1OP002-2.005-0009 в „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г.“ (ИСУН 2020)

« Назад