За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Актуални обяви


BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Дата на обявяване: 29 септември 2017
Крайна дата за подаване на документи: 01 октомври 2018

Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“, като обявява процедура чрез подбор на проекти BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“.

Целите на процедурата са насочени към повишаване защитата на населението от наводнения, подобряване техническото състояние и защита на критичната инфраструктура и повишаване защитата на техническата и социална инфраструктура, както и повишаване подготвеността на населението за реакция при наводнения.

Допустими бенефициенти по процедурата са общините на територията на Република България.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд, като общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 20 000 000 лв. с ДДС.

Допустимите дейности, които ще бъдат финансирани по процедурата са свързани с подготовка, проектиране и изпълнение на дейности, свързани с подобряване на техническото състояние на язовирни стени и съоръжения към тях, осигуряване на ретензионния обем на водохранилището, осигуряване на проводимост на речното легло в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние до 500 метра след язовирната стена, изграждане/възстановяване на контролно-измерителна система за мониторинг върху язовирните стени, подготовка и изпълнение на дейности за повишаване подготвеността за реакция на населението в случай на наводнения и др.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва номер на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: programming@moew.government.bg.

Пълният комплект документи по процедура BG16M1OP002-4.004 е публикуван на интернет страницата на оперативна програма „Околна среда“, в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg, както и на единния информационен портал www.eufunds.bg.

 

УО ОПОС 2014-2020 г. публикува Заповед за отстраняване на фактическа грешка в насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти № BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“.  Със заповед № РД-ОП-100/23.10.2017 г. УО на ОПОС 2014-2020 г. отстрани допусната фактическа грешка в Приложение № 6 към условията за кандидатстване по процедурата „Указания за попълване на формуляр за кандидатстване и подаване на проектно предложение по процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ чрез системата ИСУН 2020“.

Заповедта и ревизираните указания са публикувани на интернет страницата на оперативната програма, в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020), както и на единния информационен портал www.eufunds.bg.

Заповед за отстраняване на фактическа грешка

Ревизирани „Указания за попълване на формуляр за кандидатстване и подаване на проектно предложение по процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ чрез системата ИСУН 2020“

Разяснения на УО от 30.10.2017 г.

Разяснения на УО от 14.11.2017 г.

Разяснения на УО от 01.12.2017 г.

Разяснения на УО от 12.01.2018 г.

Разяснения на УО от 02.03.2018 г.

Разяснения на УО от 23.05.2018 г.

Разяснения на УО от 22.06.2018 г.

Разяснения на УО от 25.07.2018 г.

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА

Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на община Борован 0004

Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на община Борован 0005

Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на община Правец

Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на община Русе

« Назад