За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Актуални обяви


BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Дата на обявяване: 29 септември 2017
Крайна дата за подаване на документи: 01 октомври 2018

Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“, като обявява процедура чрез подбор на проекти BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“.

Целите на процедурата са насочени към повишаване защитата на населението от наводнения, подобряване техническото състояние и защита на критичната инфраструктура и повишаване защитата на техническата и социална инфраструктура, както и повишаване подготвеността на населението за реакция при наводнения.

Допустими бенефициенти по процедурата са общините на територията на Република България.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд, като общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 20 000 000 лв. с ДДС.

Допустимите дейности, които ще бъдат финансирани по процедурата са свързани с подготовка, проектиране и изпълнение на дейности, свързани с подобряване на техническото състояние на язовирни стени и съоръжения към тях, осигуряване на ретензионния обем на водохранилището, осигуряване на проводимост на речното легло в съответствие с параметрите на преливните съоръжения на разстояние до 500 метра след язовирната стена, изграждане/възстановяване на контролно-измерителна система за мониторинг върху язовирните стени, подготовка и изпълнение на дейности за повишаване подготвеността за реакция на населението в случай на наводнения и др.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва номер на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: programming@moew.government.bg.

Пълният комплект документи по процедура BG16M1OP002-4.004 е публикуван на интернет страницата на оперативна програма „Околна среда“, в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg, както и на единния информационен портал www.eufunds.bg.

 

УО ОПОС 2014-2020 г. публикува Заповед за отстраняване на фактическа грешка в насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти № BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“.  Със заповед № РД-ОП-100/23.10.2017 г. УО на ОПОС 2014-2020 г. отстрани допусната фактическа грешка в Приложение № 6 към условията за кандидатстване по процедурата „Указания за попълване на формуляр за кандидатстване и подаване на проектно предложение по процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ чрез системата ИСУН 2020“.

Заповедта и ревизираните указания са публикувани на интернет страницата на оперативната програма, в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020), както и на единния информационен портал www.eufunds.bg.

Заповед за отстраняване на фактическа грешка

Ревизирани „Указания за попълване на формуляр за кандидатстване и подаване на проектно предложение по процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ чрез системата ИСУН 2020“

Разяснения на УО от 30.10.2017 г.

Разяснения на УО от 14.11.2017 г.

Разяснения на УО от 01.12.2017 г.

« Назад