За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Актуални обяви


BG16M1OP002-4.005 „Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори ПУРН за периода 2022-2027 г.

Дата на обявяване: 18 януари 2018
Крайна дата за подаване на документи: 18 юли 2018

Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-4.005 „Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори ПУРН за периода 2022-2027 г.“.

Конкретен бенефициент по процедурата е дирекция „Управление на водите“ в Министерство на околната среда и водите с партньори Басейнова дирекция „Черноморски район“, Басейнова дирекция „Дунавски район“, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Целите на процедурата са да се извършат проучвания, оценки, разработки, необходими за изготвянето на втори ПУРН за периода 2022 – 2027 г. в съответствие с Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно оценката и управлението на риска от наводнения и Стратегията за намаляване на риска от бедствия 2014 – 2020 г., включително актуализация на методиката за оценка на риска от наводнения в съответствие с чл. 187, ал. 2, т. 6 от Закона за водите (ЗВ). С процедурата ще бъде осигурено финансиране за разработването на всички етапи в актуализацията, вкл. изготвянето на ПУРН 2022-2027 г., а именно:

1. актуализиране на предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН);

2. изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения;

3. актуализиране на ПУРН за периода 2022 – 2027 г., в т.ч. извършване на екологична оценка (ЕО).

Проектът ще се изпълнява на територията на Република България.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд, като общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 13 200 000 лв. с ДДС.

Допустими за финансиране по процедурата са дейности по подготовка на проекта, извършване на проучвания, анализи, оценки, разработки във връзка с ПУРН за периода 2022-2027 г., осъществяване на трансгранична координация при разработването на ПУРН, актуализация на ПУРН, в т.ч. актуализация на предварителната оценка на риска от наводнения, вкл. определяне на Районите със значителен потенциален риск от наводнения, актуализация на картите на заплаха и риска от наводнения, актуализация на плановете, извършване на екологична оценка на проектите на ПУРН, провеждане на обществени консултации, разработване на информационна система за управление на риска от наводнения, както и дейности, свързани с организацията и управлението на проектното предложение и дейности по информация и публичност.

Пълният комплект документи по процедура BG16M1OP002-4.005 е публикуван на интернет страницата на оперативна програма „Околна среда“, в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg, както и на единния информационен портал www.eufunds.bg.

  • Покана за участие в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-4.005 „Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори ПУРН за периода 2022-2027 г.“ по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
  • Заповед за утвърждаване на насоките за кандидатстване РД-ОП-6/18.01.2018 г.
  • Справка за получените предложения и възражения на заинтересованите лица по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-4.005 „Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори ПУРН за периода 2022-2027 г.“
  • Писмо с вх. № 04-00-2322/13.12.2017 г. на Министерство на финансите

Разяснения на УО от 20.02.2018 г.

« Назад