За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Актуални обяви


BG161M1OP002-1.014 „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“ по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Дата на обявяване: 21 февруари 2018
Крайна дата за подаване на документи: 22 май 2018

Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-1.014 „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“.

Конкретен бенефициент по процедурата е „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, със седалище в гр. Смолян.

Цел на процедурата е чрез прилагане на регионалния подход при изпълнение на инвестиции във ВиК инфраструктура по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ от ВиК оператора на обособената територия на област Смолян – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, със седалище гр. Смолян да се осигури изпълнение на нормативнo установени задължения за постигане на пълно съответствие на агломерация Смолян с изискванията на Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води. Процедурата е насочена и към повишаване на ефективността на ползване на водите, намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека.

Проектът ще се изпълнява на територията на Република България, община Смолян.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд, като максималният размер на безвъзмездна финансова помощ е 70 000 000 лв.

Допустими за финансиране по процедурата са изготвяне на анализ на разходите и ползите;  проектиране, извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и дейности, свързани с издаването, изменението или продължаването на разрешителни по Закона за водите, ако такива са необходими за целите на проекта; актуализация на документации за възлагане на обществени поръчки за дейности, включени в проекта; изграждане/рехабилитация/реконструкция на канализационни и водоснабдителни системи, на съоръжения за пречистване на отпадъчни и питейни води, вкл. на съоръжения за третиране на утайки и за осигуряване на по-строго пречистване с отстраняване на биогенни елементи от отпадъчните води – за агломерации над 10,000 екв.ж., заустващи в чувствителни зони; изграждане/рехабилитация/реконструкция на водоснабдителни мрежи и съоръжения за питейни води, с цел повишаване на ефективността на ползване на водите и намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО, строителен и авторски надзор, както и дейности, свързани с организацията и управлението на проекта и дейности по информация и комуникация.

Пълният комплект документи по процедура BG161M1OP002-1.014 е публикуван на интернет страницата на оперативна програма „Околна среда“, в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg, както и на единния информационен портал www.eufunds.bg .

 

  • Разяснения на УО от 18.04.2018 г.
  • Заповед РД-ОП-94/20.09.2018 г. за отстраняване на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-ОП-19/21.02.2018 г. на ръководителя на УО на ОПОС 2014-2020 г., с която е утвърдена процедура № BG161M1OP002-1.014 „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“ по приоритетна ос № 1 „Води“

 

 

« Назад