За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Актуални обяви


BG16M1OP002-3.007 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“

Дата на обявяване: 28 март 2018
Крайна дата за подаване на документи: 31 май 2018

Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-3.007 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“.

Конкретни бенефициенти по процедурата са:

1. Дирекция „Национален парк Пирин“, Дирекция „Национален парк Рила“, Дирекция „Национален парк Централен Балкан“;

2. Дирекция на природен парк „Българка“, Дирекция на природен парк „Витоша“,  Дирекция на природен парк „Врачански Балкан“, Дирекция на природен парк „Златни пясъци“, Дирекция на природен парк „Персина“, Дирекция на природен парк „Рилски манастир“, Дирекция на природен парк „Русенски Лом“, Дирекция на природен парк “Сините камъни“, Дирекция на природен парк „Странджа“;

3. Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас,  Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна, Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе, Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора, Регионална инспекция по околната среда и водите – София, Регионална инспекция по околната среда и водите – Хасково.

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване състоянието на растителни и животински видове и типове природни местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „Натура 2000“ на територията на национални паркове, природни паркове и поддържани резервати.

С процедурата се осигурява финансиране на дейности в обхвата на мярка 43 „Подобряване на структурата и функциите на горските природни местообитания“ и мярка 98 „Изграждане и поддържане на инфраструктура, необходима за възстановяване на природни местообитания и видове“ от Националната приоритетна рамка за действие по Натура 2000 (НПРД).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 41 072 430 лв. с ДДС.

Максималният срок за изпълнение на проектите е 65 месеца, от които 60 месеца са за физическо изпълнение на дейностите по проекта, но не по-късно от 30 юни 2023 г.

Пълният комплект документи е публикуван и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg, както и на единния информационен портал www.eufunds.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителните въпроси могат да се задават на електронна поща:  programming@moew.government.bg.

« Назад