За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Актуални обяви


№ BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура “

Дата на обявяване: 20 юли 2018
Крайна дата за подаване на документи: 23 април 2019

Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-1.016 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА“.  Конкретни бенефициенти по процедурата са:

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, със седалище гр. Бургас, ЕИК 812115210;

- „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Варна, ЕИК 103002253;

- „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, ЕИК 815123415;

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Враца, ЕИК 816090199;

- „Водоснабдяване и канализация“ АД, Добрич, ЕИК 204219357;

- „ВиК“ ООД, Кърджали, ЕИК 000225011;

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Перник, ЕИК 823073638;

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Пловдив, ЕИК 115010670;

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Русе, ЕИК  827184123;

- „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Силистра, ЕИК 828050351;

- „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, ЕИК 829053806;

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Стара Загора, ЕИК 833066300;

- „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, Шумен, ЕИК 837068284;

- „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Ямбол, ЕИК 128000893.

Цел на процедурата е чрез прилагане на регионалния подход при изпълнение на инвестиции във ВиК инфраструктура по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, да се осигури изпълнение на нормативнo установени задължения за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 година за пречистването на градските отпадъчни води. Процедурата е насочена и към повишаване на ефективността на ползване на водите, намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 година относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека.

Проектите ще се изпълнява на територията на Република България, територията на съотвтените администратвини области.

Процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд, като общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 1 350 000 000 лв.

Допустими за финансиране по процедурата са изготвяне на проектиране, извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите и дейности, свързани с издаването, изменението или продължаването на разрешителни по Закона за водите и Закона за управление на отпадъците, ако такива са необходими за целите на проекта; подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за дейности, включени в проекта; изграждане/рехабилитация/реконструкция на канализационни и водоснабдителни системи, на съоръжения за пречистване на отпадъчни и питейни води, вкл. на съоръжения за третиране на утайки и за осигуряване на по-строго пречистване с отстраняване на биогенни елементи от отпадъчните води – за агломерации над 10,000 екв.ж., заустващи в чувствителни зони; изграждане/рехабилитация/реконструкция на водоснабдителни мрежи и съоръжения за питейни води, с цел повишаване на ефективността на ползване на водите и намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО, строителен и авторски надзор, както и дейности, свързани с организацията и управлението на проекта и дейности по информация и комуникация.

Максималният срок за изпълнение на проекта е 54 месеца, от които 49 месеца са за физическо изпълнение на дейностите по проекта.

Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на оперативна програма „Околна среда“ - http://ope.moew.government.bg/, в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg/ .

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 9 месеца от датата, на която кандидатът е уведомен за издаването на заповедта на ръководителя на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. за утвърждаване на насоките за кандидатстване по процедурата, до 18:30 часа.

Кандидатът може да иска разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектното предложение, като изпраща  въпроси на електронна поща на адрес: programming@moew.government.bg.

Приложения

Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка и допълване на  заповед № РД-ОП-68/20.07.2018 г.

Покана за участие в процедурата от 20.07.2018 г.

Заповед за утвърждаване на насоките за кандидатстване от 20.07.2018 г.

Писмо от Министерство на финансите- 1

Писмо от Министерство на финансите- 2

Справка на получените предложения и възражения от 20.07.2018 г.

Насоки за кандидатстване

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Разяснения на УО от 20.08.2018 г.

Разяснения на УО от 27.08.2018 г.

Разяснения на УО от 01.10.2018 г.

Разяснения на УО от 12.10.2018 г.

Разяснения на УО от 03.01.2019 г.

Разяснения на УО от 07.01.2019 г.

Разяснения на УО от 18.02.2019 г.

Разяснения на УО от 18.02.2019 г.

 

« Назад