За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Актуални обяви


BG16M1OP002-1.017 „Подготовка и разработване на трети цикъл планове за управление на речните басейни за периода 2022-2027 г.“

Дата на обявяване: 31 август 2018
Крайна дата за подаване на документи: 01 октомври 2018

Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда“ - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.017 „Подготовка и разработване на трети цикъл планове за управление на речните басейни за периода 2022-2027 г.“.

Конкретен бенефициент по процедурата е дирекция „Управление на водите“ в Министерство на околната среда и водите с партньори Басейнова дирекция Черноморски район, Басейнова дирекция Дунавски район, Басейнова дирекция Източнобеломорски район и Басейнова дирекция Западнобеломорски район.

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е разработване на актуализирани ПУРБ за периода 2022-2027 г. за четирите района на басейново управление на водите – Дунавски, Източнобеломорски, Черноморски и Западнобеломорски, в т.ч. и извършване на процедурата по екологична оценка по реда на глава шеста на Закона за опазване на околната среда и оценка за съвместимост по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за проектите на актуализираните ПУРБ за периода 2022-2027 г. По този начин ще бъдат изпълнени задълженията на Република България по прилагането на изискванията на Рамковата Директива за водите и Закона за водите и ще се допринесе за постигане на Специфична цел 2 на приоритетна ос 1 „Води“ на ОПОС 2014-2020 г. „Подобряване оценката на състоянието на водите“.

С процедурата ще бъде осигурено финансиране за разработването на всички етапи в актуализацията, вкл. изготвянето на актуализирани ПУРБ 2022-2027 г., а именно:

1. Извършване на проучвания, оценки, анализи, разработки във връзка с ПУРБ за периода 2022 – 2027 г. за характеризиране на районите за басейново управление, натиск, въздействие, оценка на риска и оценка на състоянието, нови мониторингови програми, при вземане предвид на изменението на климата.

2. Консултации със заинтересованите страни и широката общественост на всеки етап от разработване на ПУРБ 2022-2027 г.

3. Трансгранична координация на дейностите по разработване на ПУРБ със съседни държави (Румъния, Сърбия, Гърция, Турция, Македония).

4. Актуализация на ПУРБ с период на действие 2022 – 2027 г., в т.ч. извършване на екологична оценка.

Проектът ще се изпълнява на територията на Република България.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд, като общият размер на безвъзмездна финансова помощ е до 24 000 000 лв. с ДДС.

Допустими за финансиране по процедурата са посочените дейности, свързани с разработването на всички етапи на актуализацията на ПУРБ, както и дейностите за организацията и управлението на проектното предложение и дейностите по информация и публичност.

Пълният комплект документи е публикуван на интернет страницата на оперативна програма „Околна среда“ - http://ope.moew.government.bg/ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

« Назад