За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Oбяви с изтекъл срок

BG16M1OP002-4.002 “Пилотен проект по създаване на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ) - р. Искър”

Крайна дата за подаване на документи - 30 юни 2016

BG16M1OP002-3.003 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“

Крайна дата за подаване на документи - 30 юни 2016

BG16M1OP002-1.005 “Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г.”

Крайна дата за подаване на документи - 01 февруари 2016

BG16M1OP002-5.001 “Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната системата за мониторинг на КАВ в реално време”

Крайна дата за подаване на документи - 29 февруари 2016

BG16M1OP002-1.006 “ Изпълнение на ранни ВиК проекти ”

Крайна дата за подаване на документи - 01 март 2016

BG16M1OP002-3.004 „Повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000“

Крайна дата за подаване на документи - 30 декември 2016

BG16M1OP002-1.008 „Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води“

Крайна дата за подаване на документи - 30 декември 2016

BG16M1OP002-1.009 “Изпълнение на ранни ВиК проекти–компонент 2“

Крайна дата за подаване на документи - 30 септември 2016

BG16M1OP002-1.010 „Доизграждане на системите за мониторинг на количеството на водите“

Крайна дата за подаване на документи - 30 декември 2016

BG16M1OP002-5.002 „Разработване/ Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“

Крайна дата за подаване на документи - 30 януари 2019