За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Oбяви с изтекъл срок

BG16M1OP002-1.011 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“

Крайна дата за подаване на документи - 31 януари 2017

BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци"

Крайна дата за подаване на документи - 21 април 2017

BG16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“

Крайна дата за подаване на документи - 28 юни 2018

BG16M1OP002-3.006 „Повишаване на информираността на заинтересованите страни за мрежата Натура 2000“

Крайна дата за подаване на документи - 30 септември 2017

BG16M1OP002-3.005 „Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони“

Крайна дата за подаване на документи - 02 май 2017

BG16M1OP002-1.012 „Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води“

Крайна дата за подаване на документи - 09 май 2017

BG16M1OP002-1.013 „Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“

Крайна дата за подаване на документи - 24 април 2017

BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“

Крайна дата за подаване на документи - 30 април 2018

BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“

Крайна дата за подаване на документи - 28 май 2018

BG16M1OP002-2.006 „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“

Крайна дата за подаване на документи - 02 януари 2018