За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Oбяви с изтекъл срок

BG16M1OP002-4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Крайна дата за подаване на документи - 01 октомври 2018

BG16M1OP002-2.007 „Завършване на проект "Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл. изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране

Крайна дата за подаване на документи - 02 януари 2018

BG16M1OP002-4.005 „Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори ПУРН за периода 2022-2027 г.

Крайна дата за подаване на документи - 18 юли 2018

BG161M1OP002-1.014 „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“ по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Крайна дата за подаване на документи - 22 май 2018

BG16M1OP002-3.007 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“

Крайна дата за подаване на документи - 31 май 2018

BG16M1OP002-2.008 „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“

Крайна дата за подаване на документи - 17 юли 2018

№ BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура “

Крайна дата за подаване на документи - 23 април 2019

BG16M1OP002-1.017 „Подготовка и разработване на трети цикъл планове за управление на речните басейни за периода 2022-2027 г.“

Крайна дата за подаване на документи - 01 октомври 2018

BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух"

Крайна дата за подаване на документи - 31 май 2019