За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Бенефициенти ОПОС 2014-2020

 

Тук може да видите как се подписва проектно предложение с квалифициран електронен подпис (КЕП) в ИСУН 2020.

Всички въпроси и констатирани проблеми, свързани със системата ИСУН 2020, могат да бъдат адресирани до звеното за техническа поддръжка (Helpdesk) на e-mail: support2020@government.bg или на телефон 02/ 940 25 02.

 

СПИСЪЦИ НА ОПЕРАЦИИ (също и на http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Operations):

Списък на операции по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“ - ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „ВОДИ“

Списък на операции по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“ - ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ОТПАДЪЦИ“

Списък на операции по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“ - ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ“

Списък на операции по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“ - ПРИОРИТЕТНА ОС 4 "ПРЕВЕНЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ И СВЛАЧИЩА“

Списък на операции по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“ - ПРИОРИТЕТНА ОС 5 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ“

Списък на операции по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“ - ПРИОРИТЕТНА ОС 6 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“